Erasmus+ Programı Tüm Haberleri

2018 Yılı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202) Proje Başvurusu Yapacak Kurumlar İçin Duyuru

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklıklar faaliyeti (KA202) kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde yapılacak başvurunun Programın öncelikleri ve amaçlarına yönelik olarak hazırlanabilmesi için Program Rehberi çerçevesinde bazı hususlara dikkat çekme gereği duyulmuştur. Projelerin, Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerektiği unutulmamalıdır.

Genel Hususlar

-Stratejik Ortaklıklar, yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi ve/veya uygulanmasının yanı sıra Avrupa seviyesinde işbirliğini, karşılıklı öğrenmeyi ve deneyimlerin paylaşılmasını teşvik eden ortak girişimleri desteklemeyi amaçlar.

-Stratejik Ortaklığın amaçlarına ve yapısına bağlı olarak projeler, aşağıdaki verilen iki tipten birinde olabilir:

     -Yeniliği destekleyen Stratejik Ortaklıklar (Innovation): Bu tip projelerin, yenilikçi çıktılar üretmesi beklenmektedir. Başvuru sahipleri, Eylemin yenilikçi yönüne cevap verilmesi amacıyla, Fikri Çıktılar ve Çoğaltıcı Etkinlikler bütçe kalemi altında bütçe talebinde bulunabilirler. Konu ile ilgili videoyu izlemek için (https://www.youtube.com/watch?v=vtbNTpKAHyw). Bu alanda sunulacak projelerin yalnızca Türkiye için değil tüm Avrupa Birliği üyeleri için yenilikçi olması ve artı bir katma değer sağlaması beklenir.

     -İyi uygulamaların değişimini destekleyen Stratejik Ortaklıklar (Exchange of Good Practices): temel amaç, kurum/kuruluşların ağ oluşturmaları ve bu ağları güçlendirmeleri, ulusötesi düzeyde faaliyet gösterecek şekilde kapasitelerini geliştirmeleri, fikirleri, uygulamaları ve yöntemleri paylaşmaları ve bunlarla baş etmeleridir. Seçilen projeler, fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik hibesi talep etmeksizin somut çıktılar da üretebilir. Bu projelerin, kendi amaç ve kapsamlarıyla orantılı olacak şekilde faaliyetlere ilişkin sonuçları yaygınlaştırması beklenmektedir. 

-Proje teklifleri başvuran ve ortak kurumların ihtiyaçlarını yansıtacak ve mesleki eğitimle ilişkisi açıkça belirtilecek şekilde ve 2018 Program Rehberine tanımlanan yatay ve mesleki eğitimin önceliklerinden bir veya birkaçına hizmet edecek doğrultuda hazırlanmalıdır.

-Başvuru formunda ihtiyaçlar, amaçlar, beklenen sonuçlar ve etkiler açısından projelerin neden ulus ötesi düzeyde uygulanması gerektiği somut gerekçeler ile ortaya konulmalıdır.

Katılımcı Kurumlar

-Her bir ortak kurumun proje konusu ile ilgili faaliyet ve deneyimleri başvuru formunun ilgili bölümünde belirtilmelidir. Proje konusu ile ilgili faaliyet ve deneyimleri olmayıp, sadece proje yürütme tecrübesi olan kurum ve kuruluşların projeye dahil edilmesi başvurunun içerik değerlendirmesi sırasında düşük puan almasına sebep olabilir.

-Proje sonucunda eğitim modülü, eğitim programı vb. nitelikte çıktıya ulaşılması planlanıyor ise,  bu çıktıların hedef gruba uygulanmasında yetkisi olan kurum ve kuruluşların projeye ortak olarak dahil edilmesi beklenir. 

-Başvuru formunda, projede çalışacak kişilerle ilgili detaylı bilgiler verilmesi istenilmekte ve proje konusu ile ilgili uzmanlıkları ve tecrübeleri sorulmaktadır. Formda bilgisi verilecek kişilerin proje öncesinde kurumun personeli olması gerektiği ve/veya projede çalışması için proje öncesinde ilgili kurumda gönüllü olarak çalıştığı belgelenebilecek  kişiler olması zorunluluğuna dikkat edilmelidir.

Proje Bütçesi

-Proje bütçesinin, projede gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilecek çıktılarla orantılı olmasına dikkat edilmelidir. İçerik olarak iyi tasarlanmış bir proje teklifinin bütçe kalemlerinin yapılacak faaliyetlerle orantısız ve yüksek limitlerde talep edilmesi içerik değerlendirmesi sırasında düşük puan almasına sebep olabilecektir.

-Ulusötesi toplantılar kişi sayısı ve süreleri projenin içeriğine, ortaya çıkacak ürünlerin yapısına ve gerçek ihtiyaca göre planlanmış olmalıdır.

-Yenilikçiliği destekleyen (Innovation) projelerde fikri çıktılar altında her bir ürün/çıktı için talep edilen çalışma günlerinin, o ürünün ortaya çıkarılma süreciyle orantılı olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir.

-Proje yönetimine ilişkin faaliyetlere ilişkin masraflar, Proje Yönetim ve Uygulama kalemi kapsamına girmektedir.  Bu nedenle fikri çıktılar kapsamında seçilecek personel kategorisinde “yönetici (manager)” veya “idari personel (administrative staff)” kategorileri olması halinde, bu durum gerekçeleri ile birlikte açıklanmalı ve talep edilen bu kategorilerin doğrudan üretilecek fikri çıktılar ile ilgili olduğu kanıtlanmalıdır.

-İlerleme raporu, final rapor, toplantı tutanakları, ülke raporları, broşürler ve yaygınlaştırma amacıyla hazırlanan diğer çalışmalar fikri çıktı niteliğinde olmadığından, bu faaliyetler için bu bütçe kaleminden hibe talep edilemez.

-Çoğaltıcı faaliyet kaleminden bütçe talep edilebilmesi için projenin fikri çıktısı olması gerekmektedir. Bu faaliyet kapsamında katılımcı olarak geçerli olan kişiler ortakların kendi kurum personelleri değil, söz konusu fikri çıktıyı kullanabilecek/fikri çıktıdan yarar sağlayabilecek üçüncü taraf olan kurum ve kuruluşlardan katılım sağlayacak kişilerdir ve planlama bu esasa göre yapılmalıdır.

-Eğitim-Öğrenme Faaliyetlerinin (LTT), proje kapsamında elde edilecek çıktı veya sonuçlar ile ilgili olması gerekir.

-İstisnai masraflar projede yer alan ortaklar tarafından sağlanamayan mal, hizmet ve cihazların alımı için ve detaylı olarak gerekçelendirildiğinde talep edilebilir. Her bir masrafın ayrı ayrı belirtilmesi, gerçeğe uygun ve ön araştırmaya dayalı olması beklenir. Bu harcama kalemi altında alınan mal, hizmet, cihazın bedelinin %75’ne tekabül edecek miktarda hibe desteği verilecektir. Cihaz desteği normal ofis cihazlarını ve hâlihazırda ortaklarca kullanılmakta olan cihazları kapsamamaktadır.  

-İstisnai masraf kalemi altında bilgilendirme, promosyon ve yaygınlaştırma (broşür, el ilanı vb.),  ofis malzemesi, ofis bilgisayarı, proje ortaklarının kendi aralarında yapacakları toplantıların iaşesi gibi masraflar için bütçe talep edilemez.

Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgi için en güncel hali Erasmus+ Programı ana sayfasında yayımlanan 2018 Erasmus+ Program Rehberi ve TURNA’dan indirilecek başvuru rehberi incelenebilir.


01 Mart 2018 Perşembe
http://bit.ly/2HZGKhx