İşbirliği Ortaklıkları

Bu faaliyet; yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa seviyesinde spor veya fiziksel faaliyetler gerçekleştiren kurum, kuruluşlarla, kamu kurumları arasında yeni uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi, uygulanmasını içerir.

Amaçlar:

1.    Spor ve fitness salon/mekanlarında dopingle mücadele,   
2.    Şikenin engellenmesi ve şikeyle mücadelede bilincin arttırılması (ilgili bütün taraflarla) ,
3.    Engelleyici, eğitici ve yenilikçi yaklaşımlarla sporda şiddetle, ırkçılıkla ve hoşgörüsüzlükle mücadele etmek,
4.    Sporda iyi yönetim ve sporcuların çift taraflı kariyer olanakları kapsamında Avrupa Birliği ilkelerinin uygulanmasının desteklenmesi,
5.    Atletlerin çift taraflı kariyerleri için Avrupa Birliği ilkelerinin desteklenmesi,
6.    Cinsiyet eşitliği, engelli bireyler için spor, sosyal içerme ve eşit fırsatlar alanlarına yönelik Avrupa Birliği stratejilerinin uygulanmasının desteklenmesi,
7.    Avrupa Birliği Beden Eğitimi Rehberi’nin desteklenmesiBu amaçlar, spor alanında Avrupa Birliği ağının oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlayacak ortaklığa dayalı işbirliklerin sayısının arttırılmasının yanında Avrupa Birliği programları çerçevesinde oluşturulmuş işbirliklerini geliştirecek fırsatlar sunacak, işbirliğine dayalı ortaklıklara dayalı sportif etkinlikleri teşvik edecek ve ulusal, bölgesel ve yerel politikalar arasındaki sinerjiyi geliştirecektir.

Örnek Faaliyetler:

Erasmus+, işbirliğine dayalı ortalık proje önerilerinde, projelerin amaçları ile uyumlu olmaları koşuluyla, geniş bir yelpazeye yayılmış faaliyet olanakları sunmaktadır.
•    Taraflar arasında işbirliği ağlarının oluşturulması,
•    İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve paylaşılması,
•    Eğitim ve öğretim modüllerinin geliştirilmesi ver uygulanması,
•    Sporcular arasında etik davranışların yaygınlaştırılması, sporcuların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlanması,
•    Bireylerin kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimleri kapsamında sporun önemine ilişkin bilincin arttırılması,
•    Sporun, sosyal sorunlarla mücadeledeki öneminin örnek olaylarla gösterilmesi (aktiviteler düzenlenmesi, veri toplanması, anketler, danışmanlık hizmetleri vb.)
•    Eğitim, öğretim, gençlik ile spor alanlarında yenilikçi sinerjilerin geliştirilmesi konusunda faaliyetler,
•    Yukarda belirtilen faaliyetleri destekleyici konferanslar, seminerler, toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi

Kurum ve Kuruluşların Rolü:

İşbirliği ortaklıkları kâr amacı gütmeyen her tür kurum, kuruluşun yanında kamu kurumlarını da kapsamaktadır. Projelerin amaçlarına bağlı olarak, kurum ve kuruluşlar farklı tecrübe ve uzmanlıklardan yararlanmak ve yüksek kalitede proje sonuçları için uygun ve farklı kesimlerden ortaklıklar kurabilirler.

Ortaklık Yapısı:

İşbirliği Ortaklıklarını oluşturacak kurum ve kuruluşlar aşağıdaki şekilde görev dağılımlarına sahiptirler:

1) Başvuru Sahibi Koordinatör Kurum/Kuruluş: Ortaklar adına proje teklifini yapan kurum ve kuruluşlardır. Proje hibe almaya hak kazandığı zaman başvuru sahibi coordinator kurum, Avrupa Birliği hibesinin asıl yararlanıcısı olur ve konsorsiyum adına çok taraflı yararlanıcıları olan hibe anlaşmasını imzalayabilir.     

Başvuru Sahibi Koordinatör Kurum/Kuruluşun Görevleri:
i.     Avrupa Komisyonu karşısında işbirliği ortaklığını temsil edip onun adına hareket eder. 
ii.    Projenin idari, finansal ve operasyonel açıdan doğru yürütülmesinden sorumludur.
iii.    İşbirliğine dayalı ortaklığı diğer proje partnerleri ile beraber koordine eder.

2) Tam Ortaklar: İşbirliğine dayalı ortaklığın hazırlanmasına, uygulanmasına ve değerlendirilmesine aktif olarak katkı sağlayan kurum ve kuruluşlardır. Her bir ortak, koordinatöre, proje yürütülürken hibe kullanımı için yasal vekalet vermek zorundadır.
3) İlgili Ortaklar (isteğe bağlı):
Projenin uzmanlık gerektiren özel bir bölümüyle ilgili kurum ve kuruluşlardır. Spesifik proje görevleri ile aktivitelerin uygulanmasına katkı sağlarlar veya projenin sürdürülebilirliğini ve yaygınlaştırılmasını desteklerler. Ancak, sözleşme kapsamındaki idari konularda işbirliği ortaklığının bir parçası olarak kabul edilmezler.

Değerlendirme Süreci:

Uygunluk Kriterleri

Uygun Katılımcı Kurum/Kuruluşlar

Program veya ortak ülkede kurulu spor faaliyeti bulunan kar amacı gütmeyen kurum, kuruluşlar ile kamu kurumları
 Örneğin:
i.   Ulusal, bölgesel veya yerel seviyede spordan sorumlu kamu kurumu
ii.   Ulusal Olimpik Komite veya Ulusal Olimpik Konfederasyon
iii.  Uluslararası, ulusal, bölgesel veya Avrupa seviyesinde spor kurum veya kuruluşu  
iv.  Ulusal spor ligi
v.   Spor klübü
vi.  Sporcuları temsil eden organizasyon veya birlik
vii. Sporda profesyonelleri ve gönüllüleri temsil eden organizasyon veya birlik (koç, yönetici vb.)
viii. Herkes için spor hareketini temsil eden bir organizasyon
ix.  Spor ve eğlence sektörünü temsil eden bir organizasyon
x.   Eğitim, öğretim veya gençlik alanında aktif olan organizasyon  
Program ülkeleri dışındaki ortak ülkelerden kurum veya kuruluşlar (başvuran olmamak koşuluyla) özel katkı sağlayacakları durumlarda projeye katılabilirler.

Kimler Başvurabilir ?

Program ülkelerinden kurum veya kuruluşlar başvurabilir. Bu kurum veya kuruluşlar projenin diğer katılımcı kurum veya kuruluşları adına başvurur.

Katılımcı Kurum veya Kuruluşların Sayısı veya Profili

İşbirliği ortaklığı uluslararası bir ortaklıktır ve en az 5 farklı program ülkesinden 5 farklı kurum veya kuruluşu kapsamaktadır. Bütün katılımcı kurum  veya kuruluşlar hibeye başvuru sırasında belirtilmelidir.  

Projenin Süresi

12-18-24-30 ya da 36 aylık projeler şeklindedir ve projenin süresi, projenin amaçları ve proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler doğrultusunda  başvuru aşamasında belirlenmelidir.

Faaliyetlerin Gerçekleşeceği Yer

İşbirliği ortağı olan kurum veya kuruluşların ülkelerinde aktivitelerin gerçekleştirilmesi gerekir (bir veya daha fazla).

Nereye Başvurulacak?

Hibe başvuruları Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapılır: http://eacea.ec.europa.eu/education/index_en.php

Ne Zaman Başvurulur?

 İşbirliği Ortaklıkları projeleri için son başvuru tarihi 4 Nisan 2019 Brüksel saati ile 12:00'dir. 

Nasıl Başvurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’nın https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-for-profit-european-sport_en linkli adresinde yer alan bilgi ve belgelere göre yapılır. Başvurular, ERASMUS+ Program Kılavuzunun C bölümünde belirtilen yöntemlerle uyumlu olmalıdır.

Projelere Sağlanacak En Yüksek Destek

Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek destek 400.000 Avro'dur.