Hareketlilik Projeleri

Hareketlilik projelerine ait başvurular Merkez Başkanlığımıza yapılır ve sadece yurdışına yapılacak hareketliliği kapsar.

Temel Mesleki Eğitim Alanlar (IVT)

Bu faaliyet türü, bilgi, beceri ve yeterlik kazanmaları amacıyla, temel mesleki eğitim almakta olanların yurtdışı hareketliliklerini destekler ve iki alt gruba ayrılır:

A. Meslek Lisesi öğrencileri
B. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri (Çıraklar)

Temel mesleki eğitim kapsamındaki yurtdışı hareketlilik; katılımcı (çırak, öğrenci, stajyer vb.) tarafından program üyesi başka bir ülkedeki bir işletmede veya bir eğitim kurumunda gerçekleştirilen mesleki eğitim dönemine ait staj ve/veya çalışma tecrübesinden oluşmaktadır. Yurtdışı yerleştirmenin bir eğitim kurumunda olması durumunda; pratik tecrübe ile katılımcıların eğitim ihtiyaçları arasındaki bağlantı açıkça belirtilmelidir.

Çırakların hareketliliği söz konusu olduğunda; KOBİ’lerin katılımcı gönderen ortak olarak projelere katılımını desteklemek ve kolaylaştırmak ve eğitim dünyası ile işletmeler arasında köprü kurabilmek için yetkin aracı kurumların projelerde yer alması önem arz etmektedir. Yetkin aracı kurumlar, eğitim-öğretim faaliyetlerinde iş dünyası veya eğitim sektörüne destek veren kamu kurumu veya meslek odaları, iş dünyasının temsilcilikleri, birlikler vb. kamu niteliğindeki kurumlardır.

Yararlanıcı kurum, aracı kuruluşlar dahil proje ortaklarının Kalite Taahhüdünde yer alan aşağıdaki kuralları uygulamalarını sağlar:

 • Amaçlar, ihtiyaçlar, beklenen öğrenme çıktıları, içerik ve yurtdışı yerleştirmenin içeriğinin açıkça tanımlanması
 • Yurtdışı staj faaliyetinin, katılımcının mesleki eğitim döneminin tamamlayıcı bir parçası olması
 • Katılımcının eğitim ihtiyaçları ile eğitim müfredatı elde edilecek yeterlilik ve staj faaliyetinin içeriği arasında açık bir uyum olması
 • Katılımcıların kişisel, kültürel ve dil hazırlığının sağlanması 
 • Katılımcıların pedagojik olarak izlenmesi (gönderen ortak ile ev sahibi kurumun işbirliği ile rehberlik ve danışmanlık, öğrenme anlaşmasının takibi)
 • Katılımcı tarafından elde edilecek yeterliklerin ve öğrenme çıktılarının tanınması, genel çıktının özel bir mesleki eğitim alanında değerlendirilmesi  (istenildiğinde, Europass Mobility kullanımı, uygun olması durumunda ECVET kullanımı)
 • Katılımcılara lojistik destek sağlanması (seyahat, konaklama vb. organizasyonlar)
 • Yaygınlaştırma faalyetlerinin yapılması

Hibe Kalemleri : a) Yönetim ve organizasyon  b) pedagojik, kültürel, dil hazırlık çalışmaları  c) yol  d) günlük harcırah

Yurtdışı Faaliyet Süresi : En az 2 - en fazla 39 hafta

İş Piyasasındaki Kişiler (PLM)

Hareketlilik projeleri kapsamında ortaklık kuran kişiler

Bu faaliyet türü, başka bir ülkede mesleki eğitim almak amacıyla, bir işletmede çalışanlar, serbest çalışanlar veya mezunlar dahil istihdam edilebilir kişilerin yurtdışı hareketliliğini destekler.

İşpiyasasındaki kişilerin yurtdışı hareketliliği; katılımcı tarafından program üyesi başka bir ülkedeki bir işletmede veya bir eğitim kurumunda gerçekleştirilen mesleki eğitim dönemine ait staj ve/veya çalışma tecrübesinden oluşmaktadır. Yurtdışı yerleştirmenin bir eğitim kurumunda olması durumunda; pratik tecrübe ile katılımcıların eğitim ihtiyaçları arasındaki bağlantı açıkça belirtilmelidir.

Yararlanıcı kurum, aracı kuruluşlar dahil proje ortaklarının Kalite Taahhüdünde yer alan aşağıdaki kuralları uygulamalarını sağlar:

 • Amaçlar, yurtdışı eğitim içeriği ve süresinin açıkça tanımlanması
 • Katılımcının mesleki geçmişine ilişkin eğitim ihtiyaçları ile yurtdışı yerleştirmenin içeriği arasında açık bir uyum olması
 • Katılımcıların kişisel, kültürel ve dil hazırlığının sağlanması
 • Katılımcıların pedagojik olarak izlenmesi (gönderen ortak ile ev sahibi kurumun işbirliği ile rehberlik ve danışmanlık, öğrenme anlaşmasının takibi)
 • Katılımcı tarafından elde edilecek yeterliklerin ve öğrenme çıktılarının tanınması, genel çıktının özel bir mesleki eğitim alanında değerlendirilmesi  (istenildiğinde, Europass Mobility kullanımı, uygun olması durumunda ECVET kullanımı)
 • Katılımcılara lojistik destek sağlanması  (seyahat, konaklama vb. organizasyonlar)
 • Yaygınlaştırma faaliyetlerinin yapılması 

Hibe Kalemleri : a) Yönetim ve organizasyon  b) pedagojik, kültürel, dil hazırlık çalışmaları  c) yol  d) günlük harcırah

Yurtdışı Faaliyet Süresi : En az 2 - en fazla 26 hafta

Mesleki Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Kişiler (VETPRO)

Bu faaliyet türü, mesleki eğitimden ve/veya insan kaynaklarından sorumlu kişilerin uluslararası hareketliliğini destekler. Mesleki eğitim personeli, mesleki rehberlik uzmanları, eğitim kurumları ve eğitimin planlamasından sorumlu kişiler ve insan kaynakları yöneticileri bu hedef grubu kapsamına girer.

Mesleki eğitim ve öğretimden sorumlu kişilerin hareketliliği, mesleki eğitim alanında yeterliklerin, yenilikçi metot ve uygulamaların transferi, geliştirilmesi ve güncellenmesi üzerine odaklanır. Bu kişiler karşılıklı öğrenme amacıyla başka ülkelerdeki meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaşırlar. Bu faaliyet ayrıca mesleki eğitimden sorumlu uzmanların mesleki dil öğrenmelerini de kapsar.

Proje hibesinden yararlanacak kurum aşağıda yer alan kalite kriterlerinin karşılanmasını sağlar:

 • Amaçlar, yurtdışı eğitim içeriği ve sürelerinin açıkça tanımlanması
 • Katılımcının mesleki eğitim ihtiyaçları ile yurtdışı yerleştirmenin içeriği arasında açık bir uyum olması
 • Gerektiğinde katılımcılara yönelik hazırlık faaliyeti yapılması
 • Katılımcılar tarafından elde edilen yeterliklerin tanınması ve genel çıktının özel bir mesleki alanda değerlendirilmesi
 • Hareketliliğin organizasyonuna ilişkin faaliyetlerin yapılması
 • Yaygınlaştırma faaliyetlerinin yapılması

Hibe Kalemleri : a) Yönetim ve organizasyon  b) pedagojik, kültürel, dil hazırlık çalışmaları  c) yol  d) günlük harcırah

Yurtdışı Faaliyet Süresi : En az 1 - en fazla 6 hafta

İlgili Linkler ve Dokümanlar

2013 Hareketlilik Proje Sunusu

Başvuru Nasıl Yapılır?