Başvuru Nasıl Yapılır?

Comenius Hazırlık Ziyaretleri faaliyeti için başvuru yapılmadan önce 2012 Yılı Ulusal Teklif Çağrısında ilgili alanların okunması ve aşağıdaki yönergelerin izlenmesi gerekmektedir.

Online Başvuru

http://turna.ua.gov.tr/ adresinde yer alan " 2012 Hazırlık Ziyaretleri Başvuru Formu" eksiksiz doldurulup, sisteme kaydedilmelidir. Başvuru formu TURNA sistemine yüklendikten sonra "Başvurularım" bölümünden başvurunuzu listede bularak ve "Başvuru Formunu Göster" ile formunuzu Adobe Reader 9.0'da açıp, file-print seçeneğini kullanarak başvurunuzun çıktısını alabilirsiniz. Sisteme kaydettiğiniz başvuru formundaki kod ile formun çıktısında yer alan kodun aynı olması gerekmektedir.

Başvuru Formu Çıktısı(Hard Copy) Başvuru Formu CD si

Başvuru formu doldurulup online olarak onaylandıktan (submit) sonra bir çıktısı alınarak beyan (declaration) bölümleri başvuru sahibi kuruluşun yasal yetkilisi tarafından mutlaka imzalanmalı ve mühürlendikten (imza ve mühür ıslak olmalıdır) sonra 1 nüsha olarak son başvuru tarihinden önce ekleri ile birlikte Merkez Başkanlığımıza elden ya da posta (postaya veriliş tarihi esas alınır) ile teslim edilmelidir.

Başvuru için gerekli belgeler

Çıktısını almış olduğunuz başvuru formu ekinde aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir.

Ev Sahibi Kuruluştan Alınan Kabul Belgesi

Hazırlık Ziyareti başvurularında Hazırlık Ziyaretine ev sahipliği yapacak olan kuruluştan resmi bir davet mektubu alınmalıdır. Davet mektubunda kuruluşun ve kuruluş adına katılacak kişinin adı ve faaliyetin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği olmalı ve belge ev sahipliği yapacak olan kuruluş tarafından imzalı olmalıdır. Ev sahibi kuruluş tarafından gönderilen orijinal belge başvuru formunun ekinde Kurumumuza gönderilmelidir. Kabul belgesinde ve aynı zamanda başvuru formunde İngilizce dışında bir dil kullanılmış ise orijinal kabul belgesi ve orijinal başvuru formuna ek olarak, kabul belgesinde ve formda yer alan bilgilerin Türkçe veya İngilizce tercümesi de eklenecektir.

Hazırlık Ziyaretleri kapsamında resmi davet yazısının başvuru ile birlikte sunulması gerekmektedir. Resmi davet yazısı bulunmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Dil Belgesi

Dil yeterlilik belgesini başvurusu ile birlikte göndermeyen başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sahiplerinin başvuruları ile birlikte sunmaları gereken son beş yıla ait dil puanı belgesi, KPDS 70 olarak belirlenmiştir. KPDS 70 puanına denk gelen diğer yabancı dil puan ve belgelerinin denklik puan değerlerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) internet adresinden "Yabancı Dil Eşdeğerlilik" sayfasından ulaşılabilmektedir. KPDS dışında dil belgesine sahip başvuru sahiplerinin, başvuru öncesinde kendi durumlarına ilişkin denk belgeler için söz konusu siteyi kontrol etmeleri gerekmektedir.

Dil yeterlilik belgesini sunmayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Ancak, ortaklık çalışma dilinin başvuru sahibinin anadilinde olduğunun kanıtlanması halinde, yabancı dil belgesi sunması gerekmez.

Yabancı dil öğretmenleri ile yabancı dille eğitim veren üniversitelerden mezun olmuş öğretmenlerin diploma veya mezuniyet belgesi örneğini başvuruları ile birlikte sunmaları yeterlidir. Ayrıca, yukarıda belirtilen yabancı dil sınav sonuç belgelerini ibraz etmeleri zorunlu değildir. (Başvuruda katılımcıya ait (katılımcı İngilizce öğretmeni olsa dahi) hiç bir belge sunulmaması (sınav sonuç/diploma/mezuniyet) durumunda başvuru geçersiz sayılır)

Başvuru formunun ekinde sunulan yabancı dil belgesi örneklerinin (diploma/sınav sonuç belgesi) onaylı (noter/kurum) olması gerekmektedir.

Üst Yazı

Hazırlık Ziyaretine katılmanızda bir sakınca olmadığına dair başvuru sahibi kurumunuzdan bir üst yazı alınız.

Tüzel Kişilik Belgesi

Kamu kurumları dışındaki özel kurum/kuruluşlardan yapılacak başvurulara kurum/kuruluşun tüzel kişiliğe sahip olduğunu gösterir resmi bir belge de eklenmelidir.

Comenius Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri kapsamında başvuru yapacak özel okullar, tüzel kişiliğe haiz olduklarını başvuru esnasında resmi olarak kanıtlamak zorundadırlar. Bunu kanıtlayamayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır.

Tüzel Kişilik durumu için gönderilmesi gereken belgelerden bazıları şunlardır:

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI (MEB); TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ; VERGİ LEVHASI; İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ; (ayrıca başvurunun kabul edilmesi durumunda sözleşmeye imza atacak kişiye ilişkin yetki belgeleri ve imza sirküleri istenecektir.)

Başvuru Formunu Merkez Başkanlığımıza Sunmak

Başvuru formunu yukarıda belirtilen ekleri ile birlikte 1 nüsha olarak en geç web sayfamızda ilan edilen son başvuru tarihinde Merkez Başkanlığımıza elden teslim edilmeli ya da postaya verilmelidir. İlan edilen son başvuru tarihinden sonra postaya verilen başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvurunuzun ayırt edilebilmesi açısından zarfın üzerine "Kurum adınızı" ve "Hayatboyu Öğrenme Programı Comenius Hazırlık Ziyareti Başvurusu" açıklamasını yazınız.

Posta adresimiz
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Mevlana Bulvarı No:181 TR 06520 BALGAT/ANKARA

İlgili Linkler ve Dökümalar

European Commission Lifelong Learning Programme

Yüksek Öğretim Kurulu

Yabancı Dilde Eşdeğerlilik