Başvuru Şartları

İrtibat Seminerleri kurumsal başvurulardır, yani bir proje yapmak için bireysel kişiler başvuramaz. Bu kapsamda, başvuru şartları şunlardır:

Genel Şartlar

Başvuru sahibi kuruluş mutlaka Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)’na üye bir ülkenin kuruluşu olmalı ve bu ülkelerden birinde konuşlu olmalıdır.

Başvuru sahibi kuruluş, tüzel kişiliğe sahip olmalıdır. Başvuru sahipleri tüzel kişiliğe haiz olduklarını resmi olarak kanıtlamak zorundadırlar. Bunu kanıtlayamayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Kamu kurumları bu şartın dışındadır.

Başvuru sahibi kuruluşu temsilen İrtibat Seminerine katılacak kişi Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)'na üye bir ülke vatandaşı olmalı veya bu ülkeler dışındaki bir ülkenin vatandaşı olunması durumunda LLP'ye üye bir ülkede çalışma ya da oturma iznine sahip olmalıdır.

Ulusal Şartlar

Genel şartları sağlayan kuruluşlar, 2012 yılı Ulusal Teklif Çağrısı’nda yayınlanan idari tedbirleri de sağlamalıdırlar. Bu nedenle faaliyete ilişkin 2012 yılı Ulusal Öncelikler için Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı ve 2012 Yılı Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısı Part II - Explanations by Action dökümanı incelenmelidir.

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı İçin Tılayınız.

2012 Yılı Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısı Part II - Explanations by Action İçin Tılayınız.

 

Ulusal İdari Tedbirler

Bu faaliyetin amacı okulların Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında ortaklık kurmaları ve proje üretmelerini sağlamak olduğundan Okul Ortaklıkları için öngörülen idari tedbirlere paralel olarak bu faaliyet için de aşağıdaki idari tedbirler geçerli olacaktır:

  •  Hazırlık ziyaretleri faaliyeti kapsamında bir okuldan sadece bir başvuru alınacaktır. Aynı anda birden fazla başvuru gönderen okulların tüm başvuruları uygunluk kontrolünde geçersiz sayılacaktır. Başvurusu kabul edilmeyen bir okul başka bir toplantı için tekrar başvuru yapabilir.

İrtibat Seminerleri faaliyeti kapsamında ise, Başkanlığımız internet sitesinde dönemsel   olarak yayınlanan irtibat semineri ilanlarına yapılan başvurularda da bir okuldan sadece bir başvuru alınacaktır. Bir ilan dönemi için aynı anda birden fazla başvuru gönderen okulların tüm başvuruları uygunluk kontrolünde geçersiz sayılacaktır. Başvurusu kabul edilmeyen bir okul başka bir irtibat semineri için tekrar başvuru yapabilir.

2012 yılı Teklif Çağrısı döneminde irtibat semineri/hazırlık ziyaretine katılmış olan yararlanıcı tarafından aynı teklif çağrısı dönemi kapsamında yapılan diğer başvurular geçersiz sayılacaktır.

  • Başvuru sahibi kurum/kuruluşun devam eden Comenius Okul Ortaklığının bulunması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

  • Başvuru sahibi kurum/kuruluş adına katılacak kişinin dil yeterlilik puanını gösteren ulusal veya uluslararası belgesini başvuru ile birlikte sunması gerekmektedir. 
Dil yeterlilik belgesini başvurusu ile birlikte göndermeyen başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sahiplerinin başvuruları ile birlikte sunmaları gereken son beş yıla ait dil puanı belgesi, KPDS 70 olarak belirlenmiştir. KPDS 70 puanına denk gelen diğer yabancı dil puan ve belgelerinin denklik puan değerlerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) internet adresi olan www.yok.gov.tr Yabancı Dil Eşdeğerlilik sayfasından veya doğrudan http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/ linkinden ulaşılabilmektedir. KPDS dışında dil belgesine sahip başvuru sahiplerinin, başvuru öncesinde kendi durumlarına ilişkin denk belgeler için söz konusu siteyi kontrol etmeleri gerekmektedir.
Dil yeterlilik belgesini sunmayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Ancak, ortaklık çalışma dilinin başvuru sahibinin anadilinde olduğunun kanıtlanması halinde, yabancı dil belgesi sunması gerekmez.
Yabancı dil öğretmenleri ile yabancı dille eğitim veren üniversitelerden mezun olmuş öğretmenlerin diploma veya mezuniyet belgesi örneğini başvuruları ile birlikte sunmaları yeterlidir. Ayrıca, yukarıda belirtilen yabancı dil sınav sonuç belgelerini ibraz etmeleri zorunlu değildir.
Comenius Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri kapsamında başvuru yapacak özel okullar, tüzel kişiliğe haiz olduklarını başvuru esnasında resmi olarak kanıtlamak zorundadırlar. Bunu kanıtlayamayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Hazırlık Ziyaretleri kapsamında resmi davet yazısının başvuru ile birlikte sunulması gerekmektedir. Resmi davet yazısı bulunmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, bir başvurunun geçerli sayılabilmesi için, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve internet sitemizde yayınlanacak olan uygunluk kriterlerinin de (eligibility criteria) sağlanması gerekmektedir. İçerik değerlendirmesi ise puanlamaya tabi olup yine Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve internet sitemizde yayınlanacak olan değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır.

Uygulamaya Yönelik Ulusal Öncelikler

  •  Genel eğitim veren kamu okulları tarafından yapılan başvuruları önceliklidir (5 puan fazla verilecektir).

  •  Daha önce okul ortaklıkları kapsamında hibe almamış okullar önceliklidir (4 puan fazla verilecektir).

  • Daha önce Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında hiç proje başvurusu yapmamış veya başvurusu kabul edilmemiş olan illerden gelen başvurular önceliklidir. Bu il Iğdır'dır (3 puan fazla verilecektir).

  • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren örgün eğitim kurumlarından yapılan başvurular önceliklidir (3 puan eklenecektir).

İrtibat Seminerlerine Aynı Kuruluştan Kaç Kişi Katılabilir?

Bir İrtibat Seminerine aynı kuruluştan en fazla bir kişi katılabilir. Çok özel durumlar gerekçelendirildiği takdirde iki kişi katılabilir.

Ne Kadar Hibe Sağlanır?

İrtibat Seminerine katılacak kişilere gidecekleri ülkenin uzaklığına, ve seminerin süresine göre seyahat, seminer ücreti (package cost) ve özel ihtiyaç sahibi kişiler için ek ödemeler gibi belli miktarlarda hibe sağlanır. Hibeler aşağıdaki kalemleri kapsamaktadır:

Seyahat

Yararlanıcının (başvurusu kabul edilen başvuru sahiplerine "yararlanıcı" denir.) evinden başlayarak ziyaretinin düzenleneceği yere ve/veya kalınacak yere kadar olan ve ziyaretin düzenlendiği yerden ve/veya kalınan yerden yararlanıcının evine kadar olan seyahat harcamaları karşılanır. Yurtdışına çıkış harcı ile vize giderleri de seyahat kaleminden ödenir. Bu nedenle seyahat miktarı talep edilirken yurtdışına çıkış harcı ile varsa vize giderleri de dikkate alınarak talep edilmelidir.

Seyahat ve giriş/çıkış vize bedelleri için talep edilecebilecek en yüksek tutarlar belirlenmiştir. Bu kapsamda, seyahat için azami 550 Avro, giriş/çıkış vize bedelleri için azami 100 Avro olmak üzere seyahat ve giriş/çıkış vize bedelleri talep edilebilir.

Ancak, başvuru formunda ne kadar seyahat gideri talep edilmiş olursa olsun gerçekleştirilen faaliyet sonrasında Kurumumuza sunulacak olan Final Raporunda seyahat harcamaları kapsamındaki giderler gerçek miktarlar üzerinden hesaplanır bu sebeple final raporunda talep edilecek seyahat giderlerinin her biri için belgeleme zorunluluğu vardır. Söz konusu belgeler istendiğinde Merkez Başkanlığımıza ve Komisyona sunulmak üzere 5 yıl süreyle muhafaza edilme zorunluluğu vardır.

İrtibat Semineri Ücreti

İrtibat Seminerini düzenleyen ulusal ajanslar “irtibat semineri ücreti” adı altında bir ücret talep edebilirler. Bu ücretlere “paket ücret - package costs” denir ve bu ücretlere konaklama ve iaşe-ibate masrafları dahil olduğundan yararlanıcılara ayrıca harcırah ödenmez.

Ancak, İrtibat Seminerinin programı eğer bir gün önce gitmeyi ve/veya bir gün sonra dönmeyi gerektiriyorsa, bu günler için de harcırah ödenebilir. Ama bu miktar, İrtibat Seminerinin süresi de dahil olmak üzere toplamda 5 günü geçemez. Harcırah talep edebilmek için başvuru sırasında bunu gerekçelendirmek ve belgelemek gerekmektedir. (Örneğin, uçak firmalarından uçuş olmadığına dair yazılar.)

Comenius İrtibat Seminerleri  2012 Yılı Harcırah Miktarlarını Görmek İçin Tıklayınız.

Özel İhtiyaçlar

Seyahat esnasında veya yurt dışında bulundukları süre içinde özel ihtiyaçları olabilecek olan engelli (engelliler için refakatçi talepleri de kabul edilebilir) veya dezavantajlı kişiler engellilik/dezavantajlılık durumuna göre ek hibe talep edebilirler. Refakatçılara da yararlanıcıya ödenen seyahat ve harcırah miktarları ödenir.

Başvuru sahibi başvuru formunda yukarıda açıklanan harcama kalemlerinin herhangi birinden daha az talep etmişse, talep ettiği miktar (lar) kabul edilir.

Not: Harcırah dışındaki tüm harcamalar için belge (fatura, fiş, dekont,makbuz, uçak biniş kartları vs.) tutma ve bunların kopyalarını Final Raporu ile birlikte Merkez Başkanlığımıza sunma zorunluluğu vardır.

KDV İle İlgili Açıklama

Katma değer vergileri hibeden karşılanamadığından yararlanıcılar final raporlarında harcamalarını KDV'leri düşerek beyan etmelidirler. Yurtdışında yapılan harcamalar KDV'den muaf olduğundan, yurtdışında yapılan harcamalarda herhangi bir işlem yapmak gerekmez. Ancak yurtiçindeki harcamaların çoğu (bu konuda harcama belgesi üzerindeki KDV dahil/hariç ifadesi esas alınır) KDV'li olacağından yararlanıcı harcamalarını Avro cinsine dönüştürürken KDV'siz miktarı esas alarak beyan etmelidir. Edilmediği takdirde final raporunu inceleyen Merkez Başkanlığımız uzmanları hesaplamayı KDV'yi düşerek yapacaklardır.

AB hibeleri, Maliye Bakanlığı'nın Türkiye – AB Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 2)'ne göre KDV'den muaftır. Dolayısıyla ilgili tebliğe göre istisna sertifikası alan yararlanıcılar hibe kapsamında ödedikleri veya kesilen KDV'leri Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan geri alabilirler.

Türkiye-Ab Çerçeve Antlaşması Genel Tebliğini İncelemek İçin Tıklayınız