Uygulama Süreci

Projeler, başvuru aşamasını geçip hibe desteği almaya hak kazandıktan sonra başvuruda bulunan kuruluşlar ile hibe sözleşmesi imzalanır.  Merkez tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde sözleşmeler hazırlanarak e-posta eki halinde kuruluşlara gönderilir. Sözleşmelerin, ilgili bölümler doldurulduktan ve  Kurum/Kuruluş yetkili amiri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Merkeze gönderilmesi (posta/kargo/elden) gerekmektedir. Sözleşmeler Merkez tarafından imzalanarak yürürlüğe girer. Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcı kuruluşlar tarafından muhafaza edilmek üzere kuruluş adreslerine posta ile gönderilir.

Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. İmzalanan sözleşmelerin avans ödemesi sözleşmede belirtilen ve Avro cinsinden açılan banka IBAN numarasına yapılır. Kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre faaliyetleri gerçekleştirirler.

Ana Eylem 2 Okullararası Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Hibe Sözleşmesi Genel Şartlar

Ana Eylem 2 Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Hibe Sözleşmesi Genel Şartlar