Genel 

Eğitim alanında Avrupa işbirliğini öngören Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP), yetişkin eğitimi (Grundtvig) alanında faaliyet gösteren personele yönelik hizmetiçi eğitim ve gözlem, işbaşı eğitimi olanakları sunmaktadır. Bu hizmetiçi faaliyetleri Avrupa Komisyonu'nun https://webgate.ec.europa.eu/llp/istcoursedatabase/  internet sitesinden ulaşılabilecek kurs veritabanında yayınlanmaktadır. İlgili başvuru sahipleri bu veritabanından bulabilecekleri bir faaliyete katılmak için kendi ulusal ajanslarından hibe alabilirler.  

Yetişkin eğitiminin herhangi bir alanıyla ilgili hizmetiçi faaliyeti düzenleme kapasitesine sahip kurum ve kuruluşlar ise ilgili veritabanına kendi kurslarını veya faaliyetlerini kaydettirerek bu faaliyetlerini uluslararası katılımcılara açabilirler. İlgili kurum ve kuruluşlar aşağıdaki bilgi ve dokümanları takip ederek Türkiye'de uluslararası bir Grundtvig hizmetiçi kursu/faaliyeti düzenleyebilirler. Böylece hem ülkemizin hem de kendi kuruluşlarının tanıtılmasının yanısıra kuruluşlarına maddi kaynak da sağlayabilirler. 

Grundtvig Kurs Veritabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları

Grundtvig Kurs Veritabanına faaliyetlerini kaydettirmek için aşağıdaki şartların tamamının sağlanması gerekir:

 1. Kuruluşlarda Aranan Şartlar

Aşağıdaki şartları taşıyan kuruluşlar uluslararası bir Grundtvig hizmetiçi kursu veya faaliyeti düzenlemek için başvurabilirler:

 • Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)'na üye bir ülke kuruluşu olması (bkz. Programa Üye Ülkeler),
 • Yasal statüye sahip olması,
 • Yetişkin eğitimi alanında hizmetiçi kursu/faaliyeti düzenleme tecrübesi bulunması,
 • Çok uluslu topluluklarla çalışma tecrübesi bulunması,
 • Öngörülen hizmetiçi kurs/faaliyeti düzenleyecek mali ve teknik kapasiteye sahip olması gerekmektedir.
 1. Faaliyetlerde Aranan Şartlar  

Kuruluşlarda aranan şartların yanısıra düzenlenecek hizmetiçi kursu/faaliyeti, aşağıdaki faaliyetlerinden birini kapsamalıdır:

          I. Faaliyetin Türü  

 • Konusu ve eğitimcileri açısından güçlü bir Avrupa bakış açısı olan düzenli (programlı) bir yetişkin eğitimi hizmetiçi kursu olması veya,
 • Bir yetişkin eğitimi kuruluşunda ya da yetişkin eğitimi ile ilgili bir kamu kurumu veya sivil toplum kuruluşunda gözlem (observation) veya yerleştirme (placement) gibi daha gayrıresmi bir eğitim olması veya,
 • Programın amaçlarına ulaşmak için yararlı olacağı düşünülen ve başka bir Avrupa ülkesinde bir Grundtvig ağı, Grundtvig projesi, ulusal ajans veya yetişkin eğitiminde aktif bir Avrupa kuruluşu tarafından düzenlenen bir konferans veya seminer gibi bir faaliyet olması.

          II. Faaliyetin İçeriği          

Faaliyet katılımcılara, pratik öğrenme yetenekleri, teknikleri ve metodolojileri sunmaya odaklanmalıdır. Bunun dışında aşağıdaki konularla ilgili faaliyetler de uygundur:  

 • Yetişkin eğitim kurum ve kuruluşlarının yönetimi,
 • Yetişkin eğitimi ile ilgili sistem/yöntem konuları,
 • Avrupa bütünleşmesi ile ilgili öğretiler,
 • Cinsiyet eğitimi,
 • Kültürlerarası eğitim (ırkçılık karşıtı öğretiler, göçmen işcilerin eğitimi, çingeneler, sürekli gezginler, iş gezginleri),
 • Konusu ne olursa olsun faaliyetlerin tamamı eğitici personele yönelik olmalıdır.

          III. Hedef Kitle

 • Faaliyet Grundtvig Programının hedef kitlesine yönelik olmalıdır. Hedef kitlesi Comenius olan başvurular Grundtvig Programı tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Hedef kitlesi Comenius olan faaliyetler Comenius Programına başvurmalıdır.
 • Veritabanı Kurs İçerik Formu'nu doldururken hedef kitlenin iyi belirlenmiş olmasına ve hedef kitlenin faaliyetin amacı ile metodolojisi ile uyuşmasına dikkat edilmelidir.

          IV. Dil Kursu

Dil kurslarının düzenlenmesi halinde dil kursları eğitimcilere öğrenme ve öğretme metodolojileri sunmalıdır. Yabancı dil öğrenme kursları sınırlı ve ancak birkaç hedef kitleye yönelik olabilir:  

 • Avrupa'da daha az kullanılan ve öğretilen bir dil olması(*)
 • Dil dışındaki farklı branşlardaki bir ders veya konunun yabancı dilde öğretilmesi,
 • Yabancı dil öğretmeni olunmadığı halde sonradan yabancı dil öğretmeni olmak için eğitim alınması,
 • Projede kullanılan ortak dili öğrenmek amacıyla bir Grundtvig projesi kapsamında çalışılması,

          V. Faaliyetin Yeri  

 • Faaliyet mutlaka Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)'na üye bir ülke sınırları içinde gerçekleştirilmelidir.  

          VI. Faaliyetin Süresi

 • Düzenli bir kurs, yolculuk günleri hariç en az beş (5) gün olmalıdır. Diğer tür faaliyetler daha kısa olabilir.
 • Grundtvig hizmetiçi kursları en fazla altı (6) hafta olabilir.
 • Grundtvig ziyaret ve değişimleri ile ilgili faaliyetler en fazla oniki (12) hafta olabilir.

          VII. Eğitimciler

 • Eğitimci kadrosunun birden fazla Avrupa eğitim sistemi hakkında önemli tecrübeleri olmalıdır.
 • Eğitimci kadrosunun çok uluslu olması tercih edilmektedir.
 • Faaliyette görev alacak eğitimcilerin özgeçmişleri sunulmalıdır.  

          VIII. Katılımcılar

 • Veritabanı Kurs İçerik Formu'nda faaliyetin hedef kitlesi açıkça belirtilmelidir.
 • Katılımcılar her tür kaynaktan alınabilir ancak, yerleştirme ve gözlem gibi tek kişilik faaliyetler dışındaki katılımcılar en az üç (3) farklı Program ülkesinden olmalıdır.
 • Aynı ülkeden gelen katılımcılar, toplam katılımcıların %30'unu geçemez. 

           IX. Faaliyetin Dili

 • Faaliyet, Avrupa Birliği'nin 23 resmi dilinden biri (veya birkaçı) ile yapılmalıdır (ayrıca Lüksemburgca ve İrlandaca'da da yapılabilir).
 • Katılımcılara verilecek olan dokümanlar da bu dillerden en az biri ile verilmelidir ancak en üst düzeyde yaygınlaştırma ve kullanım için dokümanların mümkün olduğunca farklı dillerde verilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

          X. Faaliyetin Değerlendirilmesi  

 • Katlımcıların, eğitimin kalitesi hakkındaki görüşlerini rapor edebilmeleri için faaliyet sonrası değerlendirme yapmalarına imkan sağlanmalıdır.
 • Değerlendirmeler katılımcılardan yazılı alınmalıdır.
 • Kursa katılım için son başvuru tarihi açıkça belirtilmelidir.

          XI. Katılım Sertifikası

 • Faaliyete katılımın belgelenmesi için katılımcılara sertifika verilmelidir.
 • Sertifika, faaliyetin sonunda verilmelidir.
 • Sertifika katılımcının adını, faaliyetin tarihlerini ve eğitimin içeriğini açıkça belirtmelidir.
 • Sertifika, faaliyet organizatörü tarafından imzalanmalıdır.
 • Bu konuda standart bir Avrupa dokümanı olan Europass Mobility'nin kullanılması önemle tavsiye edilmektedir.

          XII. Faaliyetin Yeri ve Sunulan İmkanlar

 • Tüm potansiyel katılımcılara eşit fırsatların sunulması açısından, faaliyetin yapılacağı mekanın ve sağlanacak hizmetlerin; dini ya da etnik açıdan farklı kişiler ile özel gereksinimleri olan kişilerin katılımına imkan sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve imkanların sağlanması gerekir.

          XIII. Faaliyet Tarihi (Dönemi)

 • Faaliyete en fazla katılım sağlamak için faaliyet tarihlerinin Avrupa Komsiyonu'nun belirlediği son başvuru tarihlerine göre belirlenmesi önemlidir. İlgili son başvuru tarihleri yıllık Teklif Çağrısı'nda yer almaktadır.
  • Faaliyet dönemleri sadece iki Teklif Çağrısı dönemi içinde olabilir. Örneğin, 2012 döneminde yapılan bir başvurudaki faaliyetin en son başlama tarihi 30.04.2013 olabilir ve en fazla 6 hafta sürebileceği için 10.06.2013'de tamamlanmak zorundadır. İkinci Teklif Çağrısı yılı için bu tarihler; başlama tarihi 30.04.3014 ve bitiş tarihi 10.06.2014'dür.
  • Faaliyet ile ilgili bilgilerin potansiyel katılımcılara uygun zamanda ulaşmasını sağlamak için başvurunun mümkün olan en kısa sürede yapılması ve ideal olarak faaliyet başlama tarihinden en az 6 ay önce yapılması tavsiye edilmektedir.  

            XIV. Faaliyet Ücreti

Faaliyetler için katılımcılardan iki tür ücret talep edilebilir:

                 o  Günlük 150 €'dan fazla olmamak şartıyla öğretim ve doküman ücreti,

                 o  Katılımcılar için konaklama ve yemek ücreti.

 • Her iki ücret arasında kesin bir ayrım yapılmalıdır çünkü katılımcılar faaliyet ücreti ve harcırahları için ayrı ayrı hibe almaktadırlar. Ücretleri belirlerken ulusal ajansların farklı miktarlar uyguladıkları dikkate alınmalıdır. Bu miktarlara ulusal ajansların internet sitelerinden ulaşılabilir. Ulusal ajanslar için:  http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/nat-est_en.html.
 • Kurs veritabanında yayınlanan miktarlar azami miktarlardır, daha sonra veya faaliyet esnasında artırılamaz.

          XV. Faaliyet Öncesi Hazırlık ve Faaliyet Sonrası İzleme Aşamaları

 • Katılımcılara hazırlık yapmaları için faaliyet öncesi uygun bir program (örneğin; okumaları için doküman, destekleyici dokümanlar, anketler vs.) öngörülmelidir.
 • Faaliyet sonrasında ise, katılımcıların eğitimden en üst düzeyde istifade etmeleri için bir dizi takip faaliyetleri yapılmalıdır (örneğin; uzaktan öğrenme faaliyetleri, eğitmenlerle e-posta iletişimi, faaliyet sonrası öğretilen konuların öz değerlendirmesi, ağ -network- takibi vs.). Faaliyet değerlendirmesi yapmak, faaliyet sonrası izleme faaliyeti yapmak değildir.

          XVI. Özel İhtiyaçlar

 • Özel ihtiyacı olan katılımcılar için gerekli olabilecek imkanların (özürlü, özel diyet, dini, etnik, çocuk bakım imkanları vs.) belirtilmesi gerekir.

          XVII. Faaliyetin İptal Edilmesi

 • Faaliyete katılım için son başvuru tarihi açıkça belirtilmelidir.
 • Faaliyetin iptali ile ilgili tüm detaylar Veritabanı Kurs İçerik Formu'nda belirtilmelidir.
 • Mücbir bir sebep (kanıtlanabilir ciddi rahatsızlık veya yakın bir akrabanın ölümü gibi) dışında katılımcı faaliyete katılmazsa belli bir miktar "iptal ücreti" alınabilir. Ancak bu ücret makul bir seviyede tutulmalı ve iptal ücretinin hangi hallerde alınacağı açıkça belirtilmelidir.
 • Her ne şekilde olursa olsun katılımcı en az dört (4) hafta öncesinden bildirmek şartıyla kaydını iptal edebilir.
 • Faaliyet iptal edildiği halde, katılımcılardan herhangi bir ücret alınmışsa bu ücret iade edilmelidir.

Başvuru yapacak kuruluşların yukarıdaki şartların tamamını sağlamaları zorunludur.

 1. Başvurunun Yapılması  

Şartları taşıyan kuruluşlar aşağıdaki adımları takip ederek başvurularını yapabilirler:  

 • https://webgate.ec.europa.eu/llp/istcoursedatabase/login/instructions%20for%20providers-EN.doc 'de bulunan ve başvuru kriterleri ile ilgili daha detaylı ve özel bilgiler içeren doküman okunmalıdır.
 • https://webgate.ec.europa.eu/llp/istcoursedatabase/login/index.cfm?fuseaction=login%20      sayfasından kullanıcı adı ve şifre alarak faaliyet içeriğinin yazılacağı Veritabanı Kurs İçerik Formu (Database Course Description Form)'na ulaşılmalıdır.
 • Veritabanı Kurs İçerik Formu faaliyetin yapılacağı dilde (ve İngilizce'si ile birlikte) tam ve eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Eksik olan formlar dikkate alınmayacaktır.
 • Form tam olarak doldurulduktan sonra birkaç defa kontrol edilmeli ve sonunda 'Finalise and Submit' butonuna basarak başvuru kaydedilmelidir.
 • Elektronik kayıttan sonra formun çıktısı alınarak kuruluş yasal temsilcisi tarafından imzalanmalı, mühürlenmeli ve aşağıdaki ek belgelerle birlikte Merkezimizin aşağıdaki adresine gönderilmelidir:

T.C.

Avrupa Birliği Bakanlığı

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı  

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Grundtvig Program Koordinatörlüğü

Mevlana Caddesi No: 181, 06520 Balgat, ANKARA  

 1. Başvuru Esnasında Sunulacak Belgeler
 • Başvuru sahibinin antetli kağıdına yazılmış ve yasal temsilci tarafından imzalanmış üst yazı,
 • Yasal temsilci tarafından imzalı ve mühürlü tam doldurulmuş Veritabanı Kurs İçerik Formu (tek nüsha),
 • Yasal temsilci tarafından imzalı ve mühürlü Muvafakat Beyanı (Declaration of Compliance). İlgili dokümana "Instructions for Providers of Comenius and Grundtvig Training Events" dokümanının sonunda veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: Declaration of Compliance
 • Başvuru sahibinin yasal statüsünü gösterir resmi belge,
 • Başvuru sahibinin benzer faaliyetler konusunda tecrübe sahibi olduğunu gösterir belgeler,
 • Başvuru sahibinin uluslararası topluluklarla birlikte çalışma tecrübesini gösterir belgeler,
 • Başvuru sahibinin, ilgili faaliyeti düzenleyecek mali ve teknik kapasiteye sahip olduğunu gösterir belgeler,
 • Tüm eğitmenlerin özgeçmişleri.
 1. Başvurunun Değerlendirilmesi

Başvurular Merkezimiz Grundtvig Programı Koordinatörlüğü'ne ulaştıktan sonra, yukarıda açıklanan kriterler çerçevesinde program  uzmanları tarafından değerlendirilir. Gerek duyulması halinde başvuru sahibinden ek belge talep edilebilir. Başvuru uygun ise, Hayatboyu Öğrenme Programı Değerlendirme Komitesi tarafından onaylanarak Grundtvig Kurs Veritabanına kaydedilir ve başvuru sahibi kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Başvuru onaylanmaz ise, nedenleri yazılı olarak başvuru sahibi kuruluşa bildirilir.

 1. Faaliyetin Veritabanından Çıkarılması
Faaliyetlere katıldıktan sonra katılımcılar kendi ulusal ajanslarına katıldıkları faaliyetle ilgili bir rapor sunmaktadırlar. Hakkında olumsuz görüş bildirilen faaliyetler Merkezimiz tarafından incelenir (bu inceleme gerekirse yerinde olabilir) ve gerek görülürse faaliyet, Grundtvig Kurs Veritabanından çıkarılır.