Tüm Programların Haberleri

2019 Yılı Mesleki Eğitim Hareketlilik (KA102) Başvurusu Yapacak Kurumlar İçin Duyuru

Son başvuru tarihi 05.02.2019 (Brüksel saati ile öğle vakti 12:00) olan Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA102) faaliyeti 2019 yılı teklif çağrısı dönemine ait çevrimiçi başvuru formunun linki ve Başvuru Rehberi TURNA sisteminde yayınlanmıştır.

Projenin, Programın öncelikleri ve amaçlarına uygun hazırlanabilmesi için Program Rehberi çerçevesinde bazı hususlara dikkat çekme gereği duyulmuştur. Aşağıda belirtilmeyen hususlar ve daha detaylı bilgi için 2019 Erasmus + Program Rehberi (Program Rehberi) ve “2019 yılı Mesleki Eğitim Hareketlilik Rehberi” adlı dokümanlara bakılabilir.

PROJE HAZIRLIĞI 

Proje teklifi, Program Rehberinde belirtilen kurallara ve faaliyetin amaçları ve önceliklerine uygun olarak, katılımcı kurumlar ve bireylerin ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanmalıdır.

Mesleki eğitim hareketlilik projesi, temel mesleki eğitim almakta olan öğrenicilerin (meslek lisesi öğrencisi ve çırak) ve/veya mesleki eğitimden sorumu personelin mesleki alanlarda bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarını sağlamak amacıyla ve bireylerin mesleki ihtiyaçları ile kurumların uluslararasılaşma hedefleri ve sektörün nitelikli iş gücü ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Proje teklifi, başvuru sahibi kurum tarafından hazırlanmalıdır. Başvuru sahibi kurumların başvuru öncesinde herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden  her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir. Projelere ilişkin bilgi desteği ve her türlü soru için Başkanlığımıza müracaat edilebilir. Proje hazırlığı aşamasında olan kurumlara yönelik destek toplantıları için Başkanlığımız internet sitesindeki duyurular takip edilebilir.  

Başvuru yapacak kurumların, proje tekliflerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda ve özgün bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilmektedir. Benzerlik kontrolü mesleki eğitim projeleri dahil diğer tüm alt programlar için olmak üzere hem 2019 yılına ait tüm başvurular arasında hem de 2019 yılı başvurularıyla önceki yıllarda kabul listesinde yer alan tüm başvurular arasında yapılacaktır.

Mesleki eğitim hareketlilik projelerinin Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerektiğinden başvuru formunda taahhüt edilen hususların gerçekçi ve uygulanabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.  Yurtdışı hareketlilik faaliyetinin içeriği, katılımcılar için elde edilecek kazanımlar göz önünde bulundurularak, Program kuralları çerçevesinde ve ilgili alanda faaliyet gösteren işletme veya mesleki eğitim kurumu ile doğrudan mutabakata varılarak belirlenmelidir.

Başvuru, kurumsal nitelikte olduğundan başvuru formunda belirtilecek yasal temsilciye ait e-posta adresinin kurumsal e-posta adresi olmasına dikkat edilmelidir.

AVRUPA GELİŞİM PLANI

Avrupa Gelişim Planı başvurunun önemli bir bölümüdür. Bu plan proje teklifinin temelini oluşturmaktadır. Başvuru formunun kalan kısmı da bu planda belirtilen mantıksal çerçeveye göre şekillendirilmelidir. Bu bölümün sonunda projenin özel amaçlarının belirtilmesi ve bu amaçlarla Avrupa Gelişim Planınızın kapsamlı amaçları arasında tam bir bağlantı kurulması gerekmektedir. Başvurunun diğer bölümlerinde ve özellikle projenin beklenen etkisinin açıklandığı kısımda, projenin amaçlarına ilişkin bölümde verilen cevapların Avrupa Gelişim Planı ile tutarlı olmasına dikkat edilmelidir.

KATILIMCI PROFİLİ VE YURTDIŞI HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ

Başvuru formunda yurtdışında gerçekleştirilecek öğreniciler ve personel için aşağıdaki dört ana faaliyetten biri veya birden fazlası planlanabilir ve bu faaliyetlere ilişkin detaylar başvuru formunun “Faaliyetler” başlığı altında belirtilebilir. Katılımcı seçimi, hazırlık, sertifikalandırma, yaygınlaştırma vb. yurtdışı öncesi ve sonrası diğer faaliyetler ise başvuru formunun diğer ilgili bölümlerinde ele alınmalıdır.

Öğrenicilerin hareketliliği:

İstihdam edilebilirliklerini artırmak ve iş piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla, mesleki eğitim öğrenicileri (meslek lisesi öğrencileri ve çıraklar) ve/veya bunlardan yeni mezun olanlar (mezuniyetlerinden itibaren 12 ay içinde) Program ülkelerindeki mesleki eğitim veren kurumların veya işletmelerin ev sahipliğinde aşağıdaki iki faaliyetten birini gerçekleştirebilirler.

  • Kısa süreli staj hareketliliği (2 haftadan (10 iş günü) 3 aya kadar)
  • Uzun süreli staj hareketliliği – ErasmusPro (3 aydan 12 aya kadar)

Öğrenicilerin hareketliliği;

  • bir işletmede veya ilgili bir kuruluşun ev sahipliğinde işe yerleşme şeklinde veya
  • mesleki eğitim kurumunun ev sahipliğinde ağırlıklı olarak işe yerleşme şeklinde olmalıdır.

Yurtdışı hareketlilik faaliyeti öğrenicilerin aldığı derslerin içerikleriyle uyumlu olmalıdır. Dolayısıyla yurtdışı faaliyetin öğrenicinin müfredatında yer alan öğrenme kazanımları (bilgi, beceri ve yeterlilikler) üzerinden planlanması gerekmektedir. Hedeflenen öğrenme kazanımlarının elde edilip edilmediğinin ölçme değerlendirmesinin nasıl yapılacağının, bu ölçme değerlendirmenin nasıl doğrulanacağının ve nihayetinde elde edilen öğrenme kazanımlarının gönderen kuruluşta nasıl tanınıp geçerli kılınacağının yöntemleri başvuru formunda öngörülmüş olmalıdır.

Personelin hareketliliği:

Mesleki eğitim kurumlarında görevli olan meslek dersleri öğretmenleri, eğitici, idareci gibi mesleki eğitimden sorumlu personel, Program ülkelerinde iki tür faaliyet gerçekleştirebilir:

  • Yurtdışında öğretmenlik/eğitmenlik görevlendirmeleri,
  • Yurtdışında personel eğitimi (İşe yerleşme veya işbaşı eğitimi)

Mesleki eğitim personeli yurtdışında kurs veya seminer faaliyetlerine katılamaz veya yurtdışı faaliyeti çalışma ziyaretleri şeklinde gerçekleştiremez.

Mesleki eğitim kurumlarında görevli mesleki eğitimden sorumlu personel dışında, diğer kuruluşlardaki personel, uzmanlık alanlarına göre, sadece yurtdışında öğretmenlik/ eğitmenlik görevlendirmeleri faaliyetine katılabilirler.

KATILIMCI SAYISI

Hareketlilikte (akış) yer alacak katılımcı sayısının yurtdışı ev sahibi kurumun kapasitesi, faaliyetin türü, ülke vb. hususlar dikkate alınmak suretiyle gerçekçi ve makul düzeyde tutulmasına dikkat edilmelidir. Bu hususlar göz önünde bulundurulmadan ve gerekçelendirilmeden belirlenmiş olan katılımcı sayıları projenin, içerik değerlendirmesi sırasında düşük puan almasına sebep olabilecektir. Öğreniciler Türkiye’de bir firmaya beceri eğitimi veya staj için yerleştirilirken işyerinin kapasitesi nasıl dikkate alınıyorsa aynı şekilde yurtdışındaki firmanın da kapasitesi dikkate alınmalı ve işletme başına düşen katılımcı sayısının gerçekçi ve uygulanabilir olmasına dikkat edilmelidir. Mesleki eğitim personelinin de, bir işletme veya mesleki eğitim kurumunda işe yerleşme veya işbaşı eğitimi şeklinde  uygulanabilecek faaliyet/faaliyetler için gerçekçi ve makul sayılar belirlenmelidir.

Başvuru formunda yer alan “Faaliyetler” bölümünde ülke, ev sahibi işletme/mesleki eğitim kurumu ve tarih vb. değişkenler hesaba katılarak, öğrenici ve personel için ayrı ayrı olmak üzere planlanan farklı hareketlilikler detaylandırılmalıdır.

Aynı ülke, aynı tarih ve aynı ev sahibi kurumda gerçekleştirilecek hareketlilik (akış) başına refakatçi hariç en fazla 5 öğrenici ve/veya en fazla 3 mesleki eğitim personelinin hareketliliği şeklinde planlama yapılması önerilmektedir. Önerilen katılımcı  sayılarına dikkat edilerek ülke, tarih, ev sahibi kurumundan herhangi birinin değişmesi durumunda birden fazla akış planlanabilir. Öğrenici ve personel hareketliliği faaliyetlerinin farklı tarih ve içeriklerde planlanması önem arz etmektedir.

KATILIMCI KURUM/KURULUŞLAR

Mesleki eğitim hareketlilik projesinde kurum/kuruluşlar başvuran, gönderen, ev sahibi ve aracı olmak üzere dört farklı görevle yer alabilmektedir.

Projede en az bir başvuran ve bir ev sahibi kurum olmalıdır. Bu durumda aynı zamanda katılımcı gönderen kurum olan başvuran kurumun mesleki eğitim kurumu olması zorunludur. Ev sahibi kurumun ise bir işletme veya bir mesleki eğitim kurumu olması gerekmektedir.

Mesleki eğitim kurumu ifadesiyle, iş tabanlı öğrenmeye dayalı eğitim alan meslek lisesi öğrencileri ve çırakların kayıtlı olduğu eğitim kurumları kastedilmektedir. Yalnızca bu özellikleri taşıyan kurumlar yurtdışına “staj” faaliyeti kapsamında öğrenici ve “personel eğitimi” faaliyeti kapsamında personel gönderen kurum olabilirler.

Mesleki eğitim kurumu dışındaki kurumların projeye dahil olması ise, ancak ulusal hareketlilik konsorsiyum yapısıyla mümkün olabilmekte ve bu durumda da en az üç mesleki eğitim kurumunun başvuru formunda yer alması gerekmektedir. 

Mesleki eğitim kurumu niteliğini taşımayan kurumlar, en az üç mesleki eğitim kurumunun yer aldığı ulusal hareketlilik konsorsiyumu şeklindeki projelerde başvuran veya aracı kurum olarak yer alabilirler. Ayrıca bu kurum/kuruluşlardan yalnızca öğretmenlik/eğitmenlik görevlendirmeleri için yurtdışında bir mesleki eğitim kurumuna hareketlilik yapılabilir.

Yüksek öğretim kurumları ile gerçek kişiler ve tüzel kişiliği olmayan ticari işletmeler mesleki eğitim hareketlilik projelerinde hiçbir şekilde yer alamazlar.

ULUSAL HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU

Birden fazla ulusal kurumun projeye dahil olması halinde, ulusal hareketlilik konsorsiyum kuralı geçerli olur. Bu durumda, Türkiye’den en az üç mesleki eğitim kurumunun gönderen kurum olarak projede yer alması gerekir. Bu şartı sağlamayan başvuru uygunluk aşamasında elenecektir. Mesleki eğitim kurumları tek başına başvuru yapabilir veya ulusal konsorsiyumun gönderen ortakları olarak projede yer alabilir.  Tek başına başvuru ile konsorsiyum  halindeki başvuru arasında herhangi bir öncelik bulunmamaktadır.

Ulusal hareketlilik konsorsiyumlarının amacı, hareketlilik faaliyetlerinin düzenlenmesini kolaylaştırmak ve katılımcı gönderecek her bir mesleki eğitim kurumunun tek başına sunabilecekleri başvuruya kıyasla daha fazla katma değer sağlamaktır. Bu nedenle, konsorsiyum üyesi mesleki eğitim kurumlarının katılımcılarına ait faaliyetleri yukarıdaki hususlar çerçevesinde koordine edebilecek, şirketler, odalar, meslek kuruluşları gibi sektör temsilcileri, yerel idareler, il ve ilçe müdürlükleri gibi yetkin kurumların konsorsiyum koordinatörlüğünü üstlenmesi tavsiye edilmektedir.

Program Rehberinde belirtilen ulusal hareketlilik konsorsiyumu kurma gerekçesi ve amaçları dikkate alındığında; tek başına başvuru yapabilen ve katılımcı gönderebilen mesleki eğitim kurumlarının benzer nitelikteki kurumları ortak alarak ulusal hareketlilik konsorsiyumu halinde başvuru sunmaları önerilmemektedir.

Ayrıca bir mesleki eğitim kurumunun kabul projelerde yer alma olasılığını artırmak için birden fazla farklı konsorsiyum başvurusuna dahil olmak yerine, kapasitesisini, Avrupa Gelişim Planı çerçevesinde tek başına yapacağı proje başvurusunun kalitesi için kullanması tavsiye edilmektedir.  

ARACI KURUM/KURULUŞ

Program Rehberinde belirtildiği üzere; aracı kurum, katılımcı göndermeyip uzmanlık alanları ile katılımcı gönderen mesleki eğitim kurumlarına, idari işlemler, uygulamaya yönelik düzenlemeler, staj faaliyetinde çırak veya meslek öğrencilerinin profilleri ile sektördeki işletmelerin ihtiyacını eşleştirme, katılımcıların faaliyet için hazırlanması konularında destek olan ve işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında faaliyet gösteren bir kurumdur.  

Aracı kurum, ulusal hareketlilik konsorsiyumunun bir ortağı ise, bu kurum, başvuru formunda “Konsorsiyum” başlığı altındaki bölümlerde projenin bir ortağı olarak tanımlanmalı, ilgili bölümlerde kurumun projedeki rolü ve projeye katkısı hakkında bilgi verilmelidir. Aracı kurum, ulusal konsorsiyumun bir ortağı değil ise (yurtdışı işlemleri organize edecek kurumlar gibi) başvuran kurumların, bu tür aracı kurumlar ile işbirliği yaparken, haklar ve sorumlulukları resmi olarak belirlemeleri önemle tavsiye edilmektedir.  

Yurtdışında ev sahibi kurum olabilecek kurumlar, proje konusunda faaliyet gösteren işletmeler ile mesleki eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar dışında, yurtdışı işlemleri organize edecek kurumların tek başlarına ev sahibi kurum olarak başvuru formunda yer almaları uygun değildir.

EV SAHİBİ ORTAK KURUM/KURULUŞ

Mesleki eğitim hareketlilik projelerinde ev sahibi kurumun projenin ele aldığı alanda faaliyet gösteren bir işletme veya bir mesleki eğitim kurumu olması gerekmektedir.

Başvuru öncesinde, yurtdışı faaliyetin içeriği, katılımcı sayısı, elde edilecek öğrenme kazanımları ve bu kazanımların belgelenmesi gibi hususlarda ev sahibi kurumla doğrudan iletişime geçilmeli ve mutabakata varılmalıdır.  Proje ortaklığının doğası gereği, ev sahibi kurumla e-posta yoluyla mutabakata varılması gerekmektedir.     

Başvuru formu doldurulurken, ev sahibi kurumların PIC numarası ve diğer bilgiler, kurum yetkilsinin bilgisi ve izni olmadan kullanılmamalıdır. Başvuru öncesinde yurtdışı ortağın yetkilisi ile kurumsal e-posta adresi üzerinden yurtdışı ortağın yasal temsilcisi ile doğrudan iletişime geçilmeli ve kurumun proje kapsamında katılımcılara ev sahipliği yapmayı kabul etmesi halinde, varsa yine kurumsal e-posta adresi üzerinden gönderilen PIC numarası, kurum bilgileri ve projedeki görevleri başvuru formunda belirtilmelidir. Doğrudan yurtdışı ortağın kurumsal e-posta adresinden ve kurum yetkilisinden alınmayan veya üçüncü kişi veya firmalar üzerinden alınan e-postalara itibar edilmemelidir. Ortaklığın oluşturulması kapsamında yapılan yazışmalar başvuru formuna eklenebilir.     

Başvuran kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanan ve başvuru formunun bir parçası olan Doğruluk Beyanı ile başvuru formunda yazılan bilgilerin doğru olduğu, katılımcı sayısı, yurtdışı faaliyet içeriği vb. konularda yurtdışı ortakla mutabakata varıldığı beyan edilmekte ve yurtdışı faaliyetin başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanacağı taahhüt edilmektedir. Başvuru formları, içeriğinde ve eklerinde verilen bilgi çerçevesinde değerlendirildiğinden, başvuru öncesinde ortaklığın kurulmamış olması gibi Doğruluk Beyanına aykırı durumların tespiti halinde, Başkanlığımız tarafından başvurunun reddi, projenin iptali, hibenin iadesi vb. tedbirler uygulanabilecektir.
 
Yurtdışı ev sahibi kurum/kuruluş bulmak için Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu , e-Platform for Adult Learning in Europe (EPALE), eTwinning  veya School Education Gateway (SEG) platformlarından yararlanılabilir.  

 

Sorularınızı meslekiegitim@ua.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvuru sahiplerine başarılar dileriz.


18 Ocak 2019 Cuma
http://bit.ly/2W1loal