Türkiye Ulusal Ajansı Eğitmen Havuzuna Stajyer Eğitmen Alımı

Bilindiği üzere Türkiye Ulusal Ajansı düzenlediği eğitim ve bilgilendirme toplantılarında Başkanlık personeli olmayan eğitmen ve stajyer eğitmenlere görev vermektedir. Eğitmenler Türkiye Ulusal Ajansı’nın oluşturduğu eğitmen havuzundan tedarik edilmektedir. Bahsi geçen eğitmen havuzuna girişler Türkiye Ulusal Ajansı’nın çağrıya çıkması ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın belirlediği başvuru koşullarına uygun adayların başvurması ile mümkün olmaktadır.

Bu kapsamda, ihtiyaca binaen Türkiye Ulusal Ajansı Eğitmen Havuzuna dâhil etmek üzere eğitmen çağrısına çıkılması hâsıl olmuştur. Aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylar 12.05.2021 saat 24:00'a kadar aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte başvurularını Türkiye Ulusal Ajansı’nın İntra sistemi üzerinden yapabilirler. Başvuru için tıklayınız.

Başvurunuzda kullanacağınız ve sisteme yüklemeniz gereken Başvuru Formu'nu buradan indirebilirsiniz.

 

Başvuru Şartları;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Türkiye’de yasal olarak ikamet ediyor olmak,
 2. En az dört yıllık yükseköğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar; anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar; milli savunmaya karşı suçlar; devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçlarından, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar; terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık, kasten öldürme, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar veya uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olmamak,
 4. AB Komisyonu, Avrupa Konseyi, Türkiye Ulusal Ajansı, SALTO ya da Komite tarafından uygun görülen başka bir kuruluş tarafından düzenlenen ve eğitim programında, örgün ve yaygın öğrenme metodolojileri, sosyal dâhil etme, kriz yönetimi, kriz çözümü, gönüllülük, kültürlerarası öğrenme, müzakere teknikleri ve benzeri konuları içeren en az bir “eğiticilerin eğitimi” programına katılmış olmak,
 5. En az iki tane gençlik projesinde katılımcı/lider/kolaylaştırıcı/eğitmen olarak yer almış olmak, Ulusal ya da uluslararası gençlik çalışmaları alanında tecrübe sahibi olmak,
 6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS)’den İngilizce sınav türünden 65 ve üstü puan almış olmak (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Eşdeğerlikleri” tablosunda yer alan İngilizce sınav türlerinden alınan denk puan da kabul edilir) veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından tanınan İngilizce eğitim veren 4 (dört) yıllık üniversiteden mezun olmak.

 

Başvuru Belgeleri;

 1. Avrupa formatındaki özgeçmiş(Türkçe ve İngilizce),
 2. Dört yıllık yükseköğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış mezuniyet belgesi,
 3. Motivasyon mektubu,
 4. Kendilerini ve gençlik eğitimi alanında başvuru zamanına kadar yapmış oldukları çalışmaları gösteren ve bu alandaki tecrübelerini içeren bir bilgilendirme yazısı (varsa destekleyici belgelerin eklenmesi),
 5. TC vatandaşı ise TC Kimlik Kartı fotokopisi, yabancı ise ikamet tezkeresinin fotokopisi,
 6. Katıldıkları eğiticilerin eğitimine ilişkin katılım sertifikası,
 7. Yabancı dil seviyesini gösterir belge veya Yükseköğretim Kurumu tarafından tanınan İngilizce 4 (dört) yıllık eğitim veren bir üniversiteden mezuniyet belgesi,
 8. Adli sicil kaydı,
 9. İmzalı başvuru formu.

 

 

Konuya ilişkin sorularınız için eurodesk.ua.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.