2020 Yılı Mesleki Eğitim Hareketlilik (KA102) Başvurusu Yapacak Kurumlar İçin Duyuru

Son başvuru tarihi 11.02.2020 (Brüksel saati ile öğlen 12:00) olan Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA102) faaliyeti 2020 yılı teklif çağrısı dönemine ait çevrimiçi başvuru formunun linki ve Başvuru Rehberi TURNA sisteminde yayınlanmıştır.

Projenin, Programın öncelikleri ve amaçlarına uygun hazırlanabilmesi için Program Rehberi çerçevesinde bazı hususlara dikkat çekme gereği duyulmuştur. Aşağıda belirtilmeyen hususlar ve daha detaylı bilgi için 2020 Erasmus+ Programme Guide (Program Rehberi) ve Mesleki Eğitim Başvuru Rehberi adlı dokümanlara bakılabilir.  

PROJE HAZIRLIĞI 

Proje teklifi, Program Rehberinde belirtilen kurallara ve faaliyetin amaçları ve önceliklerine uygun olarak, katılımcı kurumlar ve bireylerin ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanmalıdır.

Mesleki eğitim hareketlilik projesi, temel mesleki eğitim almakta olan öğrenicilerin (meslek lisesi öğrencisi ve çırak) ve/veya mesleki eğitimden sorumu personelin mesleki alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmalarını sağlamak amacıyla ve bireylerin mesleki ihtiyaçları ile kurumların uluslararasılaşma hedefleri ve sektörün nitelikli iş gücü ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Proje teklifi, başvuru sahibi kurum tarafından hazırlanmalıdır. Başvuru sahibi kurumların başvuru öncesinde herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden  her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir. Uygulama aşamasında proje hibe kalemlerinden herhangi birinin yönetiminin üçüncü tarafa devredildiğinin tespiti halinde, bu hibe kalemine tekabül eden tüm tutarın yararlanıcı kurum tarafından Türkiye Ulusal Ajansına iadesi sonucunu doğuracaktır. 

Ayrıca başvuru hazırlık sürecinde üçüncü taraflardan değil Türkiye Ulusal Ajansından bilgi desteği alınması ve her türlü soru için Türkiye Ulusal Ajansı uzmanlarıyla iletişime geçilmesi doğru bilgiye ulaşma açısından önem arz etmektedir.

Başvuru yapacak kurumların, proje tekliflerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda ve özgün bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilmektedir. Benzerlik kontrolü mesleki eğitim projeleri dahil diğer tüm alt programlar için olmak üzere hem 2020 yılına ait tüm başvurular arasında hem de 2020 yılı başvurularıyla önceki yıllarda kabul listesinde yer alan tüm başvurular arasında yapılacaktır.

Mesleki eğitim hareketlilik projelerinin Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerektiğinden başvuru formunda taahhüt edilen hususların gerçekçi ve uygulanabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.  Yurtdışı hareketlilik faaliyetinin içeriği, katılımcıların elde edecekleri kazanımlar esas alınarak, Program kuralları çerçevesinde ve ilgili alanda faaliyet gösteren yurtdışında bir işletme veya mesleki eğitim kurumu ile doğrudan mutabakata varılarak belirlenmelidir.

Başvuru, kurumsal nitelikte olduğundan başvuru formunda belirtilecek yasal temsilciye ait e-posta adresinin kurumsal e-posta adresi olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

AVRUPA GELİŞİM PLANI

Avrupa Gelişim Planı başvurunun önemli bir bölümüdür. Bu plan proje teklifinin temelini oluşturmaktadır. Başvuru formunun kalan kısmı da bu planda belirtilen mantıksal çerçeveye göre şekillendirilmelidir. Bu bölümün sonunda projenin özel amaçlarının belirtilmesi ve bu amaçlarla başvuru sahibi kurumun ve diğer yararlanıcıların Avrupa Gelişim Planı merkezli amaçları arasında tam bir bağlantı kurulması gerekmektedir. Başvurunun diğer bölümlerinde ve özellikle projenin beklenen etkisinin açıklandığı kısımda, projenin amaçlarına ilişkin bölümde verilen cevapların Avrupa Gelişim Planı ile tutarlı olmasına dikkat edilmelidir.

KATILIMCI PROFİLİ VE YURTDIŞI HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ

Başvuru formunda yurtdışında gerçekleştirilecek öğreniciler ve personel için aşağıdaki dört ana faaliyetten biri veya birden fazlası planlanabilir.

Öğrenicilerin hareketliliği:

İstihdam edilebilirliklerini artırmak ve iş piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla, mesleki eğitim öğrenicileri (meslek lisesi öğrencileri ve çıraklar) ve/veya bunlardan yeni mezun olanlar (mezuniyetlerinden itibaren 12 ay içinde) Program ülkesindeki bir işletmenin (iş yeri) veya bir mesleki eğitim kurumunun ev sahipliğinde aşağıdaki iki faaliyetten birini gerçekleştirebilir.

  • Kısa süreli staj hareketliliği (2 haftadan (10 iş günü) 3 aya kadar)
  • Uzun süreli staj hareketliliği – ErasmusPro (3 aydan 12 aya kadar)  

Ev sahibi bir mesleki eğitim kurumu ise, faaliyet okul temelli öğrenme ile işe yerleşmenin birleşimi şeklinde gerçekleştirilebilir. Bu durumda işe yerleşmenin yurtdışı faaliyet süresinin ağırlıklı dilimini oluşturması beklenir. 

Yurtdışı hareketlilik faaliyetinin öğrenicilerin Türkiye’deki eğitimleriyle uyumlu olması gerektiğinden yurtdışı staj/işletmede beceri eğitimi faaliyetinin öğrenicinin müfredatında yer alan ve Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği Öğretim Programlarındaki öğrenme kazanımları (bilgi, beceri ve yeterlilikler) temel alınarak planlanması gerekmektedir. Hedeflenen öğrenme kazanımlarının elde edilip edilmediğinin nasıl ölçüleceğinin, bu ölçme değerlendirmenin nasıl doğrulanacağının ve nihayetinde elde edilen öğrenme kazanımlarının gönderen kuruluşta nasıl değerlendirileceğinin, tanınacağının ve geçerli kılınacağının yöntemleri başvuru formunda ‘Öğrenme Çıktıları (Kazanımları)’ bölümünde öngörülmüş olmalıdır. Öğrenme kazanımlarının neler olacağı ve nasıl ölçüleceği hususları ev sahibi kurumla görüşülüp mutabakata varılarak başvuru formuna yansıtılmalıdır.

Ayrıca ulusal mevzuat gereği Türkiye’de bir işletmeye beceri eğitimi veya staj için yerleştirilmesi şartlarını (sınıf ve alan) sağlamayan bir mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencisinin yurtdışı staj faaliyetine katılamayacağı unutulmamalıdır. Başvuru formunda yurtdışı staj faaliyetine katılacak öğrencilerin ulusal mevzuata uygun olarak seçileceği belirtilmelidir.

Personelin hareketliliği:

Mesleki eğitim kurumlarında görevli olan meslek dersleri öğretmenleri, eğitici, idareci gibi mesleki eğitimden sorumlu personel, Program ülkelerindeki bir ev sahibi okul veya işletmede iki tür faaliyet gerçekleştirebilir:

  • Yurtdışında öğretmenlik/eğitmenlik görevlendirmeleri,
  • Yurtdışında personel eğitimi (İşe yerleşme, işbaşı eğitimi veya iş ve işleyişi gözlem)

Mesleki eğitim personeline ait yurtdışı faaliyetin temelini kurs veya seminer faaliyetleri, farklı kurumlara yönelik çalışma ziyaretleri oluşturamaz. Mesleki eğitim personeli bir ev sahibi kurumda gerçekleştireceği işe yerleşme, iş başı eğitimi veya iş ve işleyişi gözlem sürecinden arta kalan zamanlarda çalışma ziyareti vb. faaliyet yapabilir.

Eğitim kurumları dışında Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerde görevli personel, uzmanlık alanlarına göre, sadece ‘yurtdışında öğretmenlik/eğitmenlik görevlendirmeleri’ faaliyetine katılabilirler ve bu kapsamda yurtdışında eğitim almakta olan mesleki eğitim öğrencilerine eğitmenlik yapabilirler. Bu durumda bu personelin görevi yaptığı işletmeyi projeye dahil edebilmek için ulusal konsorsiyum kurulmuş olması gerekir.

Bir proje teklifinde, yurtdışına katılımcı gönderen Türkiye’deki bir mesleki eğitim kurumu, öğrencilerini yurtdışı stajına göndermeden önce, yurtdışındaki ev sahibi işletmenin personelinin (usta öğretici vb.) Türkiye’ye gelmesi ve kendi öğrencilerine mesleki eğitmenlik yapması şeklinde tersine bir faaliyet planlayabilir. Bu durumda yurtdışındaki işletmedeki görevli uzman kişinin gideceği ülkenin Türkiye olarak işaretlenmesi, seyahat ve bireysel destek hibesinin buna göre hesaplanmış olmasına dikkat edilmelidir.

KATILIMCILARIN YABANCI DİL YETERLİLİĞİ

Öğrenci ve personel katılımcıların yurtdışı faaliyet sırasında muhataplarıyla iletişim kurarken tercüman kullanmaları faaliyetin doğası gereği uygun değildir. Bu nedenle faaliyet sırasında doğrudan iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil yeterliliğine sahip katılımcıların seçilmesi veya temel düzeyde yabancı dil yeterliliğine sahip katılımcıların faaliyet öncesi yeterliliklerini artırarak onların iletişim kurmada zorlanmayacak şekilde bir hazırlık sürecinin planlanması önem arz etmektedir. Ayrıca başvuru formunda katılımcıların muhataplarıyla hangi dilde iletişim kuracakları ve katılımcıların dil yeterliliğinin ne düzeyde olduğu ve olacağı hususlarında somut bilgi verilmelidir.  

BAŞVURU FORMU ‘FAALİYETLERİN TANIMI’ BÖLÜMÜ

Başvuru formundaki ‘Faaliyetlerin Tanımı’ başlığı altında yalnızca dört yurtdışı faaliyetinden hangisi planlanıyor ise, bu faaliyetin içeriği hakkında detaylı bilgi verilmelidir. 

Yurtdışı faaliyet detayları dışındaki katılımcı seçimi, hazırlık, sertifikalandırma, yaygınlaştırma vb. yurtdışı öncesi ve sonrası diğer faaliyetler bu bölümde alınması sık yapılan hatalardan biridir. Yurtdışı faaliyet dışında değil başvuru formunun diğer ilgili bölümlerinde ele alınmalıdır.

Bu bölümde ‘Öğrenme Çıktıları’ bölümünde ele alınacak öğrenme kazanımlarına atıf yapılarak, katılımcıların yurtdışında kaç gün veya kaç hafta, günde kaç saat ne yapacakları, hangi iş yerlerine kaçar öğrenci yerleştirileceği veya varsa hangi kurumda kaç personelin faaliyet yapacağı, katılımcıların muhataplarıyla hangi dilde nasıl iletişim kuracakları hususları ile bu hususlarda ev sahibi kurumla mutabakata varılıp varılmadığı hakkında bilgi verilmelidir. Öğrenci ve personel hareketliliklerinde yurtdışı faaliyetin, ev sahibi kurumun çalışma saatleri ve ülkenin mevzuatı temel alınmalıdır. Faaliyetin günlük en az 6 saat olarak planlanması tavsiye edilmektedir. 

BAŞVURU FORMU ‘ÖĞRENME ÇIKTILARI’ BÖLÜMÜ

Başvuru formunun bu bölümünde katılımcıların hangi öğrenme kazanımlarını elde edecekleri ve bu öğrenme kazanımlarının elde edilip edilmediğinin nasıl değerlendirileceği, bu hususlarda ev sahibi kurumla mutabakata varılıp varılmadığı ve nasıl mutabakata varıldığı belirtilmelidir. Bu bölümde katılımcıların elde edecekleri ve geliştirecekleri mesleki ve diğer beceri ve yetkinlikler detaylandırılmalıdır. 

Bu  bölümde, katılımcıların, mesleki alanda elde edecekleri öğrenme kazanımları belirtildikten sonra, yurtdışı öncesi hazırlık  sürecinde ve yurtdışı faaliyet sırasında elde edilecek yabancı dil becerisi ve diğer sosyal ve kültürel kazanımlara da temas edilmesi beklenir. 

Öğrenciler için öğrenme kazanımları, kişisel gelişimlerine ve istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri içermelidir. Mesleki eğitimden sorumlu personel için ise, bireysel düzeyde ve Avrupa çapında öğretmenlik ve eğitmenlikte yenilikçi yaklaşımlara fırsat verme ve kaliteyi artırmak için uzmanlıklarını geliştirmelerine katkı sağlacak bilgi, beceri, tavır ve davranışları içermelidir.

KATILIMCI SAYISI

Hareketlilikte (akış) yer alacak katılımcı sayısının yurtdışı ev sahibi kurumun kapasitesi, faaliyetin türü, ülke vb. hususlar dikkate alınmak suretiyle gerçekçi ve makul düzeyde tutulmasına dikkat edilmelidir. Bu hususlar göz önünde bulundurulmadan ve gerekçelendirilmeden belirlenmiş olan katılımcı sayıları projenin, içerik değerlendirmesi sırasında düşük puan almasına sebep olabilecektir. Öğreniciler Türkiye’de bir firmaya beceri eğitimi veya staj için yerleştirilirken işyerinin kapasitesi nasıl dikkate alınıyorsa aynı şekilde yurtdışındaki firmanın da kapasitesi dikkate alınmalı ve işletme başına düşen katılımcı sayısının gerçekçi ve uygulanabilir olmasına dikkat edilmelidir. Mesleki eğitim personelinin de, bir işletme veya mesleki eğitim kurumunda işe yerleşme veya işbaşı eğitimi şeklinde uygulanabilecek faaliyet/faaliyetler için gerçekçi ve makul sayılar belirlenmelidir.  

Başvuru formunda yer alan “Faaliyetler” bölümünde ülke, ev sahibi işletme/mesleki eğitim kurumu ve tarih vb. değişkenler hesaba katılarak, öğrenici ve personel için ayrı ayrı olmak üzere planlanan farklı hareketlilikler detaylandırılmalıdır.

İstisnai durumlar haricinde yurtdışı faaliyetin öğrencilerin bir iş yerine en fazla üç kişi yerleşecek şekilde planlanması önerilir. Özellikle işletmeler başta olmak üzere ev sahibi kurum için Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalına kayıt yaparak OID numarası alma zorunluluğu bulunmadığından, bir ülkeye aynı anda yapılacak hareketlilikte öğrencilerin birer-ikişer yerleştirilebileceği küçüklü büyüklü birden fazla işletme ev sahibi ortak olarak alınabilir. Örneğin bir ülkeye yapılacak bir hareketlilikte dört iş yeri varsa ve öğrencilerin birer-ikişer veya iş yerinin büyüklüğüne göre üçer kişi şeklinde yerleştirilmesi planlanıyor ise, bu durumda aynı ülkeye aynı anda yapılacak bir hareketlilikte 10 kişiye kadar katılımcı yer alabilir. Öğrenci sayısıyla orantılı olarak ve yapacakları izleme görevinin günlük süresi dikkate alınarak refakatçi talep edilebilir.

Mesleki eğitim personel hareketliliğinde yer alacak personel sayısı, ev sahibi kurum tarafından görevlendirilecek personel sayısı dikkate alınarak belirlenmelidir.  

Önerilen katılımcı sayılarına dikkat edilerek farklı ülke, tarih ve ev sahibi kurum için birden fazla akış planlanabilir. Öğrenici ve personel hareketliliği faaliyetlerinin farklı tarih ve içeriklerde planlanması önem arz etmektedir.

YURTDIŞI FAALİYET SÜRESİ

Hibe desteği alarak uygulanan projelerden elde edilen sonuçlara göre, iki haftalık öğrenci hareketliliklerinden yeterince verim alınamadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, yurtdışı hareketlilik süresinin asgari süre olan iki haftadan daha fazla olmak üzere üç hafta ve üzeri planlanması önemle tavsiye edilmektedir.

Ayrıca, Program Rehberinde 3 ay ve üzeri yurtdışı hareketlilik faaliyetleri (ErasmusPro) teşvik edildiğinden, bu durum içerik değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.

YURTDIŞI FAALİYET SIRASINDA KATILIMCILARIN İZLENMESİ

İzleme ve destek için ev sahibi kurum tarafından öğrenciler için bir usta öğretici, varsa personel için bir rehber görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, varsa bu rehbere ilişkin bilgiler; aynı şekilde başvuran veya gönderen kurum tarafından katılımcıların gelişimini izleyecek bir personelin görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, izlemenin nasıl yapılacağı ve tüm bu hususlarda ev sahibi kurumla mutabakata varılıp varılmadığı bu bölümde belirtilmelidir.

Bir meslek lisesi öğrencisi veya çırağın Türkiye’de bir işletmede yapacağı mesleki eğitimin izlenmesi sırasında uygulanan usulün yurtdışında da uygulanması gerektiği unutulmamalı ve bu hususa ilişkin başvuru formunda yapılacak faaliyetler belirtilmelidir.

REFAKATÇİ

Engelli katılımcıların kişisel ihtiyaçlarına yardımcı olacak yakınları dışındaki 18 yaşından küçük öğrencilere eşlik edecek refakatçilerin, ulusal mevzuat açısından öğrencilerin işletmede beceri eğitimini veya stajını takip edebilecek, gelişim tablosunu doldurabilecek mesleki alan öğretmenleri arasından seçilmesi gerektiğinden, başvuru formunun ilgili bölümünde bu öğretmenlerin, yurtdışı faaliyet sırasında öğrencilerin mesleki açıdan gelişimlerini nasıl takip edecekleri hakkında bilgi verilmelidir.  

KATILIMCI KURUM/KURULUŞLAR

Mesleki eğitim hareketlilik projesinde kuru ve kuruluşlar başvuran, gönderen, ev sahibi ve aracı olmak üzere dört farklı görevle yer alabilmektedir.

Projede en az bir başvuran ve bir ev sahibi kurum olmalıdır. Bu durumda aynı zamanda katılımcı gönderen kurum olan başvuran kurumun mesleki eğitim kurumu olması zorunludur. Ev sahibi kurumun ise bir işletme veya bir mesleki eğitim kurumu olması gerekmektedir.

Mesleki eğitim kurumu ifadesiyle, iş tabanlı öğrenmeye dayalı eğitim alan meslek lisesi öğrencileri ve çırakların kayıtlı olduğu eğitim kurumları kastedilmektedir. Yalnızca bu özellikleri taşıyan kurumlar yurtdışına “staj/işletmede beceri eğitimi” faaliyeti kapsamında öğrenci ve “personel eğitimi” faaliyeti kapsamında personel gönderebilirler. 

Mesleki eğitim kurumu dışındaki kurumların projeye dahil olması ise, ancak ulusal hareketlilik konsorsiyum yapısıyla mümkün olabilmekte ve bu durumda da en az üç mesleki eğitim kurumunun katılımcı gönderen kurum olarak başvuru formunda yer alması gerekmektedir. Katılımcıların da ulusal konsorsiyum üyesi mesleki eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenciler ile bu kurumlarda görevli mesleki eğitim personeli olmasına dikkat edilmelidir. Ancak, en az üç mesleki eğitim kurumu yanında ulusal konsorsiyum üyesi bir işletmeden de yurtdışına eğitmenlik yapmak üzere alanında uzman kişiler katılımcı olabilirler. 

Mesleki eğitim kurumu niteliğini taşımayan kurumlar, en az üç mesleki eğitim kurumunun yer aldığı ulusal hareketlilik konsorsiyumu şeklindeki projelerde başvuran veya aracı kurum olarak yer alabilirler. Ayrıca bu kurum ve kuruluşlardan yalnızca öğretmenlik/eğitmenlik görevlendirmeleri için yurtdışında bir mesleki eğitim kurumuna hareketlilik yapılabilir.

Yüksek öğretim kurumları ile tüzel kişiliği olmayan ticari işletmeler mesleki eğitim hareketlilik projelerinde hiçbir şekilde yer alamazlar. Tüzel kişiliği olmayan ticari işletmelere bağlı olarak faaliyet gösteren özel mesleki ve teknik anadolu liseleri de aynı kapsamda hibe alamazlar.

ULUSAL HAREKETLİLİK KONSORSİYUMU

Türkiye’de faaliyet gösteren birden fazla kurum ve kuruluşun projeye dahil olması halinde, ulusal hareketlilik konsorsiyum kuralı geçerli olur. Bu durumda, Türkiye’den en az üç mesleki eğitim kurumunun gönderen kurum olarak projede yer alması gerekir. Bu şartı sağlamayan başvuru uygunluk aşamasında elenecektir. Mesleki eğitim kurumları tek başına başvuru yapabilir veya ulusal konsorsiyumun gönderen ortakları olarak projede yer alabilir.  Tek başına başvuru ile konsorsiyum  halindeki başvuru arasında herhangi bir öncelik bulunmamaktadır.  

Ulusal hareketlilik konsorsiyumlarının amacı, hareketlilik faaliyetlerinin düzenlenmesini kolaylaştırmak ve katılımcı gönderecek her bir mesleki eğitim kurumunun tek başına sunabilecekleri başvuruya kıyasla daha fazla katma değer sağlamaktır. Bu nedenle, konsorsiyum üyesi mesleki eğitim kurumlarının katılımcılarına ait faaliyetleri yukarıdaki hususlar çerçevesinde koordine edebilecek, il ve ilçe müdürlükleri, şirketler, odalar, meslek kuruluşları gibi sektör temsilcileri ve yerel idareler gibi yetkin kurumların konsorsiyum koordinatörlüğünü üstlenmesi tavsiye edilmektedir.

Program Rehberinde belirtilen ulusal hareketlilik konsorsiyumu kurma gerekçesi ve amaçları dikkate alındığında; tek başına başvuru yapabilen ve katılımcı gönderebilen mesleki eğitim kurumlarının benzer nitelikteki kurumları ortak alarak ulusal hareketlilik konsorsiyumu halinde başvuru sunmaları önerilmemektedir.

Ayrıca bir mesleki eğitim kurumunun kabul projelerde yer alma olasılığını artırmak için birden fazla farklı konsorsiyum başvurusuna dahil olmak yerine, kapasitesisini, Avrupa Gelişim Planı çerçevesinde tek başına yapacağı proje başvurusunun kalitesi için kullanması tavsiye edilmektedir. 

ARACI KURULUŞ

Program Rehberinde belirtildiği üzere; aracı kurum, katılımcı göndermeyip uzmanlık alanları ile katılımcı gönderen mesleki eğitim kurumlarına, idari işlemler, uygulamaya yönelik düzenlemeler, staj faaliyetinde çırak veya meslek öğrencilerinin profilleri ile sektördeki işletmelerin ihtiyacını eşleştirme, katılımcıların faaliyet için hazırlanması konularında destek olan ve işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında faaliyet gösteren bir kurumdur.  

Aracı kuruluş, ulusal hareketlilik konsorsiyumunun bir ortağı ise, bu kuruluş, başvuru formunda “Konsorsiyum” başlığı altındaki bölümlerde projenin bir ortağı olarak tanımlanmalı, ilgili bölümlerde de kuruluşun projedeki rolü ve projeye katkısı hakkında bilgi verilmelidir. Bu durumda dahi başvuru sahibi kurum aracı kuruluşa, hibe kalemlerinin tamamının veya herhangi birinin yönetimini devredemez.

Aracı kuruluş, ulusal konsorsiyumun bir ortağı değil ise (yurtdışı işlemleri organize edecek kuruluşlar gibi) başvuran kurumların, bu tür aracı kuruluşlar ile işbirliği yaparken, haklar ve sorumlulukları resmi olarak belirlemeleri önemle tavsiye edilmektedir. 

Yurtdışında ev sahibi kurum olabilecek kurumlar, proje konusunda faaliyet gösteren işletmeler ile mesleki eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar dışında, yurtdışı işlemleri organize edecek kuruluşların tek başına ev sahibi kurum olarak başvuru formunda yer almaları uygun değildir.

Yurtdışındaki bir iş yeri veya meslek okulu, katılımcıların lojistik düzenlemeleri için kendi ülkesindeki bir organizasyon firmasına yönlendiriyor ise veya ev sahibi kuruma herhangi bir yurtdışı organizasyon firması üzerinden ulaşılmış ise, başvuru formunda bu sürece ilişkin bilgi verilmeli ve projenin uygulanması sırasında bu firmanın hangi lojistik görevleri üstleneceği belirtilmelidir.

EV SAHİBİ ORTAK KURUM/KURULUŞ

Mesleki eğitim hareketlilik projelerinde ev sahibi kurumun projenin ele aldığı alanda faaliyet gösteren bir işletme veya bir mesleki eğitim kurumu olması gerekmektedir.

Başvuru öncesinde, yurtdışı faaliyetin içeriği, katılımcı sayısı, elde edilecek öğrenme kazanımları ve bu kazanımların belgelenmesi gibi hususlarda ev sahibi kurumla doğrudan iletişime geçilmeli ve mutabakata varılmalıdır.  Proje ortaklığının doğası gereği, ev sahibi kurumla e-posta yoluyla mutabakata varılması gerekmektedir.      

Başvuru formu doldurulurken, ev sahibi kurumlara ait bilgiler, kurum yetkilisinin bilgisi ve izni olmadan kullanılmamalıdır. Başvuru öncesinde yurtdışı ortağın yetkilisi ile kurumsal e-posta adresi üzerinden yurtdışı ortağın yasal temsilcisi ile doğrudan iletişime geçilmeli ve kurumun proje kapsamında katılımcılara ev sahipliği yapmayı kabul etmesi halinde, varsa yine kurumsal e-posta adresi üzerinden gönderilen kurum bilgileri ve projedeki görevleri başvuru formunda belirtilmelidir. Doğrudan yurtdışı ortağın kurumsal e-posta adresinden ve kurum yetkilisinden alınmayan veya üçüncü kişi veya firmalar üzerinden alınan e-postalara itibar edilmemelidir.

Ortaklığın oluşturulması sürecinde ev sahibi kuruluşla yapılan yazışmaların başvuru formuna eklenmesi ve başvuru sahibi kurumun internet sitesinden bu belgelere ulaşılabilecek şekilde link verilmesi tavsiye edilmektedir.     

Başvuran kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanan ve başvuru formunun bir parçası olan Doğruluk Beyanı ile başvuru formunda yazılan bilgilerin doğru olduğu, katılımcı sayısı, yurtdışı faaliyet içeriği vb. konularda yurtdışı ortakla mutabakata varıldığı beyan edilmekte ve yurtdışı faaliyetin başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanacağı taahhüt edilmektedir. Başvuru formları, içeriğinde ve eklerinde verilen bilgi çerçevesinde değerlendirildiğinden, başvuru öncesinde ortaklığın kurulmamış olması gibi Doğruluk Beyanına aykırı durumların tespiti halinde, Başkanlığımız tarafından başvurunun reddi, projenin iptali, hibenin iadesi vb. tedbirler uygulanabilecektir. 

Başvuru formundaki ‘Doğruluk Beyanı’nı imzalayan kurum yetkilisi, yurtdışı ortakla mutabakata vardığını, ortağın, faaliyetin içeriğinden haberdar olduğunu ve faaliyeti onayladığını, yurtdışı işletmede staj faaliyeti başta olmak üzere başvurudaki tüm taahhütleri yerine getireceğini, beyan ve taahhüt ederek sorumluluğu üstlenmiş olur.

Uygulanmış projelerden elde edilen sonuçlara göre özellikle bazı ülkelere yapılan öğrenci hareketliliklerinin bir mesleki eğitim kurumunda sınıf veya atölye ortamında tercüman kullanılarak günlük bir iki saatlik teorik dersler şeklinde gerçekleştiği anlaşılmış ve hibe kesintileri yapılmıştır. Başvuru hazırlık sürecinde öğrencilerin işletmelere (iş yeri) yerleştirilmesi zorunlu olduğundan, öğrencileri işletmelere yerleştirmeyip yalnızca teorik eğitim verebilecek meslek okullarının ev sahibi ortak olarak alınmaması önemle tavsiye edilmektedir.

Yurtdışında ev sahibi işletme bulmak için başvuru sahibi kurumların, bulundukları bölgelerdeki iş dünyası sektörü yoluyla sektörün yurtdışında bağlantılı olduğu işletmelerle iletişime geçmeleri önerilir. Ayrıca yurtdışı mesleki eğitim kurumlarına  ulaşmak için de  Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu, e-Platform for Adult Learning in Europe (EPALE), eTwinning  veya School Education Gateway (SEG) platformlarından yararlanılabilir. 

Sorularınızı meslekiegitim@ua.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvuru sahiplerine başarılar dileriz.