2021-2027 dönemi Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Kalite Sertifikası başvurusu için genel duyuru (Güncellendi)

Değerli Kurum ve Kuruluşlarımız ile Akredite Kurum ve Kuruluşlarımız,

 

Bildiğiniz üzere, 2021-2027 dönemine ilişkin ESC programı Rehberi yayınlanmış olup, Kalite Sertifikasına sahip olmak koşulu ile gönüllülük projelerine ilişkin ilk başvuru dönemi 28 Mayıs, ikinci başvuru dönemi de 5 Ekim olarak belirlenmiştir.

 

Ancak, öncesinde KA110 ve ESC52 kodlu mevcut Akreditasyon veya Kalite Sertifikasına sahip kurum ve kuruluşlarımızın yeni dönemde hibe talebinde bulunabilmeleri için ESC50 kodlu Kalite Sertifikası başvuru formunu doldurarak Başkanlığımıza sunmaları gerekmektedir.

 

Bildiğiniz üzere; Akreditasyon/Kalite Sertifikasına kuruluşlar destekleyen, ev sahibi ya da ev sahibi ve destekleyen rolüne sahip olabilmektedirler. Yeni dönem ile birlikte Kalite Sertifikası başvurusunda (ESC50); Kalite Sertifikası türü içerisinde bu rollere ek olarak “lider kuruluş (lead organization)” tanımı gelmiştir. Bir kuruluş Ulusal Ajans’a ESC51 gönüllülük projeleri için hibe talebinde bulunacaksa “lider kuruluş (lead organization)” olarak da Kalite Sertifikası alması ve bunun için de ESC50 başvuru formundaki ilgili alanların doldurulması gerekmektedir.

 

Buna göre; İlk defa gönüllülük kapsamındaki Kalite Sertifikasına başvuracaklar ile mevcut KA110 Akreditasyonuna ve ESC52 Kalite Sertifikasına sahip kurum ve kuruluşlar için yeni dönemde uygulanacak ESC50 kodlu Kalite Sertifikası başvuruları aşağıdaki şekilde yapılacaktır;

 

  • İlk defa başvuru yapacak kurum/kuruluşlar; sadece gönüllü kurum ve kuruluşlarla ortak projede yer almak istiyorlarsa  Ev sahibi ve/veya Destekleyen kuruluş olarak, ESC51 gönüllülük projelerine başvurarak hibe talebinde bulunabilmek için, ESC50 kodlu Kalite Sertifikası başvuru formunu doldurarak Ev sahibi ve/veya Destekleyen Lead Organisation olarak başvuru yapmaları,

 

  • KA110 akreditasyonu sahip kurum/kuruluşlar; 31 Aralık 2021 tarihini kadar akreditasyonları geçerli olup, bu tarihe kadar sadece  mevcut projelerde ortak olarak yer alabilirler. Ancak, bu kuruluşlar,  ESC51 gönüllülük projelerine başvurarak hibe talebinde bulunabilmek için, ESC50 kodlu Kalite Sertifikası başvuru formunu doldurarak Ev sahibi ve/veya Destekleyen Lead Organisation olarak başvuru yapmaları,

 

  • Eski program döneminde ESC52 Kalite Sertifikasına sahip kurum/kuruluşlar, gönüllük projelerinde ortak olarak yer almaya devam ederler. (ancak, kayıtlarımızda yer alan kurum/kuruluş bilgilerinde bir değişiklik var ise (dernek adresi, yasal temsilci, proje sorumlusu v.b.) başvuru formu ekindeki bilgileri güncellemeleri zorunludur.)

 

  • Diğer taraftan, eski program döneminde ESC52 Kalite Sertifikasına sahip kurum ve kuruluşlar, yeni program döneminde Ev sahibi ve/veya Destekleyen Lead Organisation olarak, ESC51 gönüllülük projeleri kapsamında hibe talebinde bulunmak istiyorlarsa, ESC50 kodlu Kalite Sertifikası başvuru formunu yeni bir başvuru dahilinde gerekli bilgi ve belgelerle sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 

Dolayısiyle, 28 Mayıs 2021 tarihine kadar ESC50 kodlu Kalite Sertifikası başvurusunu aşağıdaki gerekli bilgi ve belgelerle birilkte sisteme yükleyen kurum ve kuruluşlarımızın talepleri, Başkanlığımızca gerekli değerlendirmelerin yapılmasını müteakip sonuçlandırılarak ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilecektir (bu son tarih Mayıs dönemine proje başvurusu yapacaklar içindir).

 

 

KALİTE SERTİFİKASI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BİLGİ VE BELGELER

 Başkanlığınız nezdinde yürütülen, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamındaki gönüllü kurum ve kuruluşlarının KALİTE SERTİFİKASI talebinde bulunmak için, aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin Komisyon nezdindeki hesabınızdan ESC 50 kodlu Başvuru Formu‘nu doldurmak suretiyle veri tabanına yüklenmesi gerekmektedir.

 

 

YÜKLENECEK BİLGİ VE BELGELER

(Yüklenen belgelerin hiçbirinin aslı, istenilmedikçe Başkanlığımıza gönderilmeyecektir.)

1.

Kurum ve kuruluşların başvuru öncesinde, Komisyon tarafından yürütülen portaldan OID kodu almak için https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home linkine kayıt olup, Organizasyon Kimliğine sahip olması ve bu sistemdeki hesabına Legal Entity/Lear, Vat Number, Financial ID gibi belgeleri yüklemesi gereklidir.  

2.

Kalite Sertifikası talebini ihtiva eden dilekçe (talebin  değerlendirilmeye alınabilmesi için dilekçe örneğinin ıslak imzalı suretinin esc@ua.gov.tr adresine e-mail ile gönderilmesi başvurunuzun işleme konulmasını hızlandıracaktır)

3.

ESC50 kodlu Başvuru Formunun ve formun, “Declaration of Honour” bölümünün ıslak imzalı sayfasının taranmış hali ile diğer bütün gerekli belgelerin “Annexes” bölümüne yüklenmesi.

4

Kurum/Kuruluşu temsil edecek olan ve başvuru formunda bildirilen Yasal Temsilci (Legal Representative) ve Proje Sorumlusu’na (Contact Person) ilişkin olarak,

  • STK’lar için (dernek ve vakfılar), Yetkilendirme Kararı,
  • Diğer kurumlar için (Kamu Kurumu, Üniversite v.b.), Kurum üst amirince (Rektör, Genel Müdür v.b.) imzalı görevlendirme yazısı (yazıda yasal temsilcinin temsil ve ilzama yetkili kılınması gereklidir).
  • Belediyeler için, Belediye Meclisince Bld.Bşk.’na açıkça sınırları belirtilmiş temsil ve ilzama yetkili Kararı, (içeriğinde “Belediyemizi, Gönüllü Kurum ve Kuruluşlarının Kalite Sertifikası ve Gönüllülük projeleri kapsamında temsil ve ilzama yetkili yasal temsilci Belediye Başkanı ……….. olup, hibe veren kurum ve kuruluşlar nezdindeki bütün projelere başvurmaya ve projeler dahilinde ……………. TL’ye kadar olan hibe sözleşmelerini imzalamaya ve sözleşme usul ve esasları dahilinde projeleri yürütmeye yetkili kılınmıştır.” İbaresi yer almalıdır.)

5

Ev sahibi olarak başvurulması halinde, öncelikle Gönüllülükle uyuşan mevcut ve devam eden faaliyet ve/veya faaliyetlerin bulunması ve bu kapsamda gönüllüye yaptırılacak faaliyetlere ilişkin haftalık en az 35 saatlik detaylı taslak programın sunulması gereklidir.  (Faaliyet başka bir kuruluşta yarı veya tam zamanlı olarak gerçekleşecek ise o kurum/kuruluşun da akredite edilebilirliği dikkate alınarak ev sahipliği talebi değerlendirmeye alınacaktır)

6.

Dernek ve Vakıflar için;

6.a

Bağlı bulunulan SGK Müdürlüğü ile Vergi Dairesi’nden alınmış güncel tarihli (azami 1 ay öncesinde düzenlenmiş) borcu yoktur yazısı. 

 

 

 

 

 

6.b

Kalite Sertifikası talebinde bulunan STK’lar için; Kuruluşun en az bir mali yıl döneminde faal olması ile bir önceki mali yıla (1 Ocak-31 Aralık) ait finansal durumunu ibraz etmesi zorunlu olup, sunulan mali tablodaki finansal durumunun da yeterli olması gereklidir.

Bu kapsamda, başvuru tarihindeki bir önceki mali yılın 01 Ocak – 31 Aralık dönemine ait finansal bilgileri ihtiva eden Bilanço ve/veya İşletme Hesabı Tablosu (yasal temsilci, muhasip üye ve/veya mali müşavir imzalı-kaşeli)

6.c

* Kuruluşun onaylı Tüzel Kişilik Belgesi (dernek tüzüğü/vakıf senedi),

* Bağlı bulunulan İl Dernekler/Vakıflar Müdürlüğünden alınmış formda belirtilen adreste faaliyet gösterildiğine ve halen Faal olunduğuna dair yazı,