GENÇLİK FAALİYETLERİNDEN YARARLANAN KURUMLAR, GENÇLER VE GENÇLİK ÇALIŞANLARIMIZA DUYURU

Erasmus+ Gençlik Programı’nın Araştırmaya Dayalı Analizi girişimi RAY (“Research-Based Analysis of Youth”) 2007 yılında Avrupa Birliği Gençlik Programı’nın proje katılımcıları ve proje liderleri üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla kurulmuş, 34 ülkenin Gençlik Ulusal Ajansları ve bunların araştırma ortaklarından oluşan bir araştırma ağıdır. RAY Network araştırmaları, Erasmus+ Gençlik programının, ulaşılmak istenen amaç ve hedeflere ne ölçüde hizmet ettiğini ölçmeyi hedeflemekte ve Gençlik Programlarının daha iyi anlaşılmasına, gençlik alanında yeni politikalar geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Başkanlığımız RAY Network araştırmaları içerisinde 2012 yılından bu yana aktif olarak yer almaktadır.

 

AB Gençlik Programlarının araştırmaya dayalı analizini yürüten ve ülkemiz dahil 33 ülkeden oluşan bir ağ olan RAY Network, 2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 pandemisi ile birlikte RAY-COR (“Research project on the impact of the corona pandemic on youth work in Europe”) olarak kısaltılan bir araştırma projesi ortaya koymuştur. Bu araştırma, pandemi sürecinin gençler ve genel anlamda AB gençlik programları da dahil olmak üzere Avrupa’daki gençlik çalışmaları üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, pandeminin söz konusu alanlardaki kısa, orta ve uzun vadeli etkilerini keşfetmek, etkilerin çeşitli gençlik çalışması yapıları arasında ne gibi farklar arz ettiğini gözlemlemek, farklı gençlik çalışması bağlamlarının pandemiye verdiği yanıtları incelemek gibi çeşitli hedefler ortaya konmuştur. (RAY-COR araştırmasının içeriğiyle ilgili kısa  bilgiye https://www.researchyouth.net/projects/cor/ adresinden ulaşılabilir.)

 

“RAY-COR Key Findings Across All Research Strands” adlı araştırma raporuyla ulusötesi düzeydeki ana bulguları sunulan RAY-COR araştırması, üç ana araştırma modülü çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki, Avrupa çapında gençlik çalışanlarına uygulanmış olan, gençlik çalışmasının nasıl etkilendiğini ve gençlik çalışmasının ihtiyaçlarını inceleyen çevrimiçi anketlerdir. İkinci olarak, araştırmaya katılan ülkelerce pandemi sürecinde gençler ve gençlik çalışması bağlamında yeni bilgi üreten araştırmacılarla mülakatlar yapılmıştır. Gençlik ve pandemiye dönük olarak ülkemizde yapılmış yedi araştırma üzerinde ilgililerle mülakatlar gerçekleştirilerek, elde edilen bazı bulgular, Estonya, Finlandiya, Almanya ve Norveç ile birlikte Türkiye Bulguları isimli ayrı bir başlık altında ekli raporda yer almıştır. Üçüncü olarak, pandemi sürecinde gençlik çalışmalarına devam eden ve mümkünse cevaben başarılı çalışmalar üreten gençlik kuruluşlarıyla bu süreçte yürüttükleri gençlik çalışmaları faaliyetlerine ilişkin vaka çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu vaka çalışmalarının sonucunda gençlik kuruluşlarının pandemi sürecinde yaptığı çalışmalar, yaşanan değişimler, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve dijitalleşme yaklaşımları incelenmiştir. Bu kapsamda ülkemizden beş kuruluşla görüşülerek elde edilen bilgiler de diğer ülkelerin girdileriyle birlikte “RAY-COR Key Findings Across All Research Strands” raporuna dahil edilmiştir. Pandeminin gençlik sektörü bağlamında Avrupa genelinde yarattığı etkilere ve gençlik çalışmalarının pandemiye yönelik yanıtları ve ihtiyaçlarına dönük içgörü sunması bağlamında değerli görülen söz konusu rapor web sayfamızda https://www.ua.gov.tr/yayinlar/raporlar/ adresinden erişilebilir durumdadır.